Avaleht / Eesti keele tasemeeksamid / Eesti keele oskuse tasemed

Eesti keele oskuse tasemed

Keeleseadusest tulenevalt võetakse isikute kohustusliku keeleoskustaseme määramisel aluseks Euroopa Nõukogu koostatud ja Euroopa keeleõppe raamdokumendis (Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu 2007) kirjeldatud keeleoskustasemed. Kuus keeleoskustaset (A1–C2) võimaldavad igakülgselt mõõta õppijate keeleoskuse arengut keeleõppe mis tahes etapil.

Raamdokument annab nüüdisaegse keeleõppe üldised põhimõtted ja avab kommunikatiivse keeleoskuse mõiste, mille all mõeldakse eelkõige oskust võõrkeelses keskkonnas oma vajaduste piires toime tulla. Lähtutud on tegevuspõhisest käsitlusviisist: keeletoimingud on alati seotud teatud kindla eesmärgiga ülesannete sooritamisega teatud tingimustes.
Keeleoskuse mitmetahulise olemuse avavad selle komponendid ehk pädevusliigid.

EN ühtsete keeleoskustasemete üldskaala (Euroopa keeleõppe raamdokument, lk 39):

Vilunud keele­kasutaja

C2

Mõistab vaevata kõike kuuldut ja loetut. Oskab resümeerida eri tüüpi suuliste ja kirjalike allikate teavet ja sõnastada neis esi­tatud põhjendusi ja arutlusi. Oskab end spontaanselt, ladusalt ja täpselt väljendada, eris­tades ka keerukamate situat­sioonide peene­maid tähendusvarjundeid.

C1

Mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähen­dust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõiste­tavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tule­muslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksik­asjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidus­vahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

Iseseisev keele­kasutaja

B2

Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suu­dab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnele­jaga. Oskab palju­del teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

B1

Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis­tusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisu­kohti ja plaane.

Algtasemel keele­kasutaja

A2

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info­vahetust tuttavatel teema­del. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

A1

Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elu­koha, tuttavate ini­mes­te ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus­partner räägib aegla­selt ja selgelt ning on valmis aitama.

 

Tasemeeksami sooritamine on vajalik oma ametikohal nõutud keeleoskustaseme tõendamiseks, nagu see on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses "Avalike teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded" (vastu võetud 20.06.2011 määrus nr 84, RTI, 27.06.2011, 1).

Keeleoskuse nõude määramisel lähtutakse avaliku teenistuja liigist, ametikoha põhigrupist, ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuetest, kutsestandardites esitatud keeleoskusnõuetest ja töötaja töö iseloomust.

Vähemalt A-tasemel keeleoskust nõutakse avalikelt teenistujatelt, töötajatelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on konkreetset laadi ning täpselt piiritletud, keelekasutuskorrad on rutiinsed ja kirjalik töö piirdub tüüpdokumentide koostamise või plankide täitmisega.

Vähemalt B-tasemel keeleoskust nõutakse avalikelt teenistujatelt, töötajatelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on mitmekesised, võivad olla seotud asjaajamise, allüksuse juhtimise või koostööga, samuti tööks vajalike (etteantud sisuga) dokumentide koostamisega.

Vähemalt C-tasemel keeleoskust nõutakse avalikelt teenistujatelt, töötajatelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on seotud üksuse juhtimise, tegevuse kavandamise ja koordineerimisega, samuti nõustamise, avalike ettekannete, sõnavõttude ja ametlike kirjalike tekstide koostamisega.

Määrusest tulenevalt hakatakse tööalast keeleoskust mõõtma ja riiklikke eksameid korraldama neljal tasemel:

  • Eesti keele A2-taseme eksam
  • Eesti keele B1-taseme eksam
  • Eesti keele B2-taseme eksam
  • Eesti keele C1-taseme eksam

Seni kehtinud keeleoskustunnistused viiakse vastavusse uue süsteemiga:
1) Algtaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus loetakse vastavaks B1-tasemel keeleoskusele.
2) Kesktaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus loetakse vastavaks B2-tasemel keeleoskusele.
3) Kõrgtaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus loetakse vastavaks C1-tasemel keeleoskusele.
Seni välja antud tasemetunnistusi välja ei vahetata, samuti puudub vajadus uuesti eksamit sooritada.

Vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele „Eesti keele tasemeeksameid korraldava asutuse määramine ja tasemeeksamite ülesehitus ning läbiviimise kord" (13.06.2011, määrus nr 24. RT I, 16.06.2011, 6) kontrollitakse tasemeeksamitel nelja osaoskust:
1) kuuldu mõistmine (kuulamine)
2) loetu mõistmine (lugemine)
3) kirjutamine (kirjutamine)
4) rääkimine (rääkimine)
Kuuldu ja loetu mõistmist ning kirjutamisoskust kontrollitakse kirjalikult ja rääkimisoskust suuliselt.

Eksam on sooritatud, kui eksaminand on saanud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti .

Alates 1. juulist 2011 saab isik, kes puudub eksamilt mõjuva põhjuseta või kelle eksami tulemus jääb alla 35 protsendipunkti võimalikust punktisummast, uuesti eksami sooritada mitte varem kui kuue kuu möödumisel eksami toimumisest.
Piirangut ei kohaldata isikule, kes tühistab vähemalt 7 päeva enne eksami toimumist eksamile registreerimise.

Keeleseadusest tulenevalt (§26 lg 3) ei pea eesti keele tasemeeksamit sooritama isikud, kes on omandanud hariduse eesti keeles vähemalt ühel järgmistest tasemetest:
1) põhiharidus
2) üldkeskharidus
3) põhihariduse baasil kutsekeskharidus
4) põhihariduse baasil keskeriharidus
5) kõrgharidus

Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks peab kodakondsuse taotleja sooritama eesti keele tasemeeksami vähemalt B1-tasemel.