Avaleht / Eesti keele tasemeeksamid / Info erivajadustega inimestele

Info erivajadustega inimestele

Isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline sooritama eesti keele tasemeeksamit üldises korras, saab taotleda eksami sooritamise ulatuse ja viisi muutmist vastavalt oma terviseseisundile. Selleks tuleb esitada taotlus ekspertkomisjonile, seda nii tööalaste eesti keele tasemeeksamite kui Eesti kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise eesti keele tasemeeksamite puhul.

Ekspertkomisjoni otsuse põhjal võib eksamit sooritada teistest erineval ajal ja kohas, saada eksamiülesannete lahendamiseks lisaaega, vabastada avalduse esitaja mõne eksami osa sooritamisest, asendada eksami suuline osa kirjalikuga ja vastupidi. Ekspertkomisjoni otsusega võib lubada ka muid mõistlikke erisusi. Eesti kodakondsuse taotlejad võib terviseseisundi tõttu ka eksamist vabastada.

Et eksamitel eritingimusi või vabastamist taotleda, peab isik või tema notariaalselt volitatud esindaja esitama Sihtasutusele Innove avalduse.

Palun valige õige avalduse vorm:

Avaldus eritingimuste taotlemiseks tööalasel eesti keele tasemeeksamil osalejale

Avaldus eritingimuste taotlemiseks pikaajalise elaniku elamisloa ning kodakonduse taotleja eesti keele tasemeeksamil osalejale

Lisaks avaldusele tuleb esitada:

 • isiku raviarsti või vastava eriarsti tõend;
 • olemasolu korral sotsiaalministri 13. detsembri 2002. a määruse nr 144 „Arstliku ekspertiisi otsuse vorm" lisale 1 vastava arstliku ekspertiisi otsus puude või töövõimetuse määramise kohta;
 • koopia isikuttõendavast dokumendist;
 • esindamist tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
 • olemasolu korral võib esitada ka muid isiku terviseseisundit kirjeldavaid dokumente.

Kõik arstlikud tõendid, teatised ja ekspertiisiaktid tuleb esitada originaaldokumentidena vastava meditsiiniasutuse plangil, allkirjastatud väljaandja poolt ja kinnitatud väljaandja templiga. Dokumendid tuleb edastada SA Innovesse aadressil Lõõtsa 4, Tallinn või digiallkirjastatult innove@innove.ee 

Arstliku ekspertiiskomisjoni otsus puude või töövõimetuse määramise kohta tuleb esitada kas:

1. originaaldokumendina, mille tagastame tähitud kirjaga pärast komisjoni istungit;

2. notariaalselt kinnitatud koopiana;

3. originaaldokumendi ametlikult kinnitatud ärakirjana;

4. SA Innove poolt kinnitatud koopiana, mida saab teha sihtasutuse infosaalis.

Kodakondsuse taotleja eesti keele ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi või eksamitest vabastamise üle otsustab ekspertkomisjon. Selle liikmed määrab haridus- ja teadusminister. Ekspertkomisjon võib oma otsusega jätta taotluse rahuldamata või rahuldada see täielikult või osaliselt.

Eksamitest vabastatakse täielikult:

 • raske või sügava psüühilise puude korral;
 • raske või sügava nägemispuudega isikud, kellel esineb (WHO klassifikatsiooni alusel):
  • raske vaegnägevus OD-OS 0,12
  • 0,05 korrektsiooniga paremini nägeval silmal;
 • pimesus OD-OS 0,05-0;
 • liitpuudega isikud, kellel esineb samaaegselt:
  • kuulmis- ja nägemispuue = pimekurtus; k.a. isikud, kellel esineb mõõdukas või raske vaegnägevus ja kuulmislangus (40 dB või rohkem);
  • kuulmis-, nägemis- või liikumispuue, millega kaasneb vaimne alaareng.