Avaleht / Eesti keele tasemeeksamid / Eksamitööga tutvumine ja vaide esitamine

Eksamitööga tutvumine ja vaide esitamine

Eesti keele tasemeeksamitööga saavad tutvuda selle kirjutanud eksaminand ning teised isikud põhjendatud taotluse alusel viie aasta jooksul pärast eksami toimumist.

Eesti keele tasemeeksamitööga tutvumiseks peab täitma allpool toodud avalduse blanketi.

Eksaminandi avaldus oma eksamitööga tutvumiseks
Kolmanda isiku avaldus eksamitööga tutvumiseks

Kirjalikku avaldust saab esitada SA Innove infolauas (esmaspäevast reedeni kell 8.30-17.00), saata aadressile Sihtasutus Innove, Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn.

  • Laekunud avaldused vaatab läbi SA Innove töötaja ja teavitab avalduse esitanud isikut esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul, millal võib tulla eksamitööga tutvuma.
  • Kui avalduse esitanud isikul ei ole õigust eesti keele tasemeeksamitööga tutvumiseks, teavitab SA Innove sellest 30 tööpäeva jooksul.
  • Eesti keele tasemeeksamitööga saab tutvuda vaid SA Innoves. Töid välja ei anta.

Kaasa tuleb võtta:

  • töö kirjutanud eksaminandil – isikuttõendav dokument. Volitatud isikul tuleb esitada lihtkirjalik volikiri ja koopia volitanud isiku isikuttõendavast dokumendist; samuti isikuttõendav dokument;
  • kolmandal isikul taotluse positiivse vastuse korral – isikuttõendav dokument.

Eksamitööga tutvumise korraldus

  • Korraga võib Eesti keele tasemeeksamitööga tutvuda üks avalduse esitanud isik.
  • Eksamitööga saab tutvuda SA Innoves eraldi ruumis sihtasutuse töötaja juuresolekul.
  • Eesti keele tasemeeksamitööga tutvuja ei tohi teha eksamitööle märkusi, parandusi, täiendusi ega allakriipsutusi. Eksamitööga ei tohi ruumist lahkuda.
  • Soovi korral saab tutvuda ka eksamitöö hindamise juhendiga. Kui eksamitööga tutvuja soovib saada täiendavaid selgitusi eksamitöö hindamise kohta, tuleb tal need esitada kirjalikult SA Innove vastava ala spetsialistile. Selgitusi annab vastava valdkonna peaspetsialist kirjalikult 30 päeva jooksul vastava taotluse saamisest.
  • Eksamitööga tutvumise korraga tutvu palun siin.

Eksamitulemuse vaidlustamine

Vastavalt Keeleseaduse §25 kohaselt on eksaminandil, kui ta ei ole rahul tasemeeksami tulemusega, õigus 30 päeva jooksul pärast selle teatavaks tegemist esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile vaie.

Vaiete läbivaatamiseks moodustatakse tasemeeksamite vaidekomisjon, mille koosseisu kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

Vaidekomisjon lahendab vaide 30 päeva jooksul pärast selle saamist ning teeb ühe järgmistest otsustest:
1) jätta vaie rahuldamata;
2) rahuldada vaie ning teha vajaduse korral eesti keele tasemetunnistusi väljastava asutuse juhile ettekirjutus eesti keele tasemetunnistuse väljastamiseks.

Täpsem info vaide esitamise kohta Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt