Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Karjääriteenused / Karjäärinõustamine / Metoodika

Metoodika

Kliendi eelduste kaardistamiseks, eneseanalüüsi-, planeerimis- ja otsustamisoskuste arendamiseks kasutatakse mitmesuguseid abivahendeid – teste, küsimustikke, harjutusi, karjäärimänge, karjääriinfomaterjale.

Nõustamismeetodeid ja selleks läbiviidavaid tegevusi ning abivahendeid valib nõustaja sõltuvalt kliendi vajadustest, samuti vastavalt enda väljaõppele ja pädevusele.

Rajaleidja suunaja osast leiad infot karjäärinõustamise teooriate ja kasutavate meetodite kohta:

  • individuaalne nõustamine ja grupinõustamine
  • karjääriplaneerimise teooriad ja paradigmad
  • karjääriplaneerimise protsess ja etapid
  • näidiskavad ja töölehed
  • testid ja testimine
  • meetodeid tutvustav artiklikogumik


Kvaliteetse teenuse osutamist toetavad tegevused on karjäärinõustamise metoodika arendamine ning nõustajate koolitamine. Karjääriteenuste arendamise programmi raames koostati metoodikapakett individuaal- ja grupinõustamise läbiviimiseks, noorte teavitamis- ja nõustamiskeskused said uue kutsesobivustesti ning toimusid koolitused metoodikapaketi ja testide kasutamiseks.

Vastavalt oma koolitusvajadusele on nõustajad saanud osaleda koolitustel programmi raames väljatöötatud õppekava alusel. Keskuste spetsialistidele korraldatakse ka regulaarselt teavitusseminare, kus tutvustatakse uusi metoodilisi abivahendeid ja töövõtteid, jagatakse aktuaalset teavet ning vahetatakse kogemusi.