Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Karjääriteenused / Karjääriõpe / Formaalhariduses

Formaalhariduses

Karjääriõpe on korraldatud teoreetiline ja praktiline õpe, mille raames õpilane arendab teadlikkust iseendast ja oma võimalustest ning omandab teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest. Karjääriõppe toel kujundab õpilane hoiakud, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, iseseisvate ja teadlike karjääriotsuste tegemist ning valmisolekut elukestvaks õppeks.

Tänasel päeval on Eesti koolid nn „vanalt uuele“ ülemineku etapis, muutes töökorraldust ja õppesisu kaasaegsele isiksuse arengu kesksele õpikäsitusele vastavaks. Karjääriõppe toel omandab õpilane oma arengu jälgimiseks, selle analüüsiks ja teadlikult püstitatud eesmärgi suunas arengu juhtimiseks vajalikke pädevusi. Seega on karjääriõppel tervikus õppeprotsessis järjest olulisem osakaal. Võtmetähtsusega küsimus seejuures on – kuidas kavandada vastav õppesisu ja õpitegevused koolis nii, et iga õppuri jaoks oleks õppeprotsess ühtaegu tõhusalt sidus, õppemahtu säästev, diferentseerimise vajadusi arvestav ning seejuures tulemuslik?

Karjääriõpe üldhariduses

Karjääriõpe kutsehariduses

Kes vastutab igas üksikus koolis selle eest, et kooliastme lõpuks on õppurid omandanud piisavad karjääri planeerimise alased pädevused, mis järgnevaid üleminekuid (edasi õppima või tööle) toetavad - see on küsimus, millele täna paljudes Eesti koolides püütakse vastust leida. Jagatud vastutus ja seejuures keskselt koordineeritud õpitegevused? Eraldi õppeaine karjääriõpetus?

Läbi aegade on koolide pedagoogiline koosseis moodustatud lähtuvalt sellest, milliste õppeainete ja –valdkondade alaste pädevuste arengut õppeprotsess toetama peab. See on põhjus, miks paljud Eesti koolid on pidanud vajalikuks ja leidnud ka võimaluse koosseisu lülitada karjäärispetsialist. Koolides on karjäärispetsialisti töö sisus ülekaalus erinevate osapoolte koostöö koordineerimine. Sellest tulenevalt on vastava spetsialisti ametinimetusena kasutusele võetud karjäärikoordinaator.


Mida teeb karjäärikoordinaator?

Karjäärikoordinaator juhendab, suunab ja korraldab koolis karjääriõppe kavandamist kooli õppekava osana. Ta koordineerib pedagoogide koostööd õppeprotsessi kavandamisel. Vajadusel juhendab pedagooge sobilike meetodite, õppesisu valikul ja õpikeskkonna kujundamisel. Ta juhib kooli karjäärimeeskonna tööd, hoides ja ergutades koostöö suhet koolisisestes ja välistes koostöövõrgustikes. On eestvedaja kooli karjääriõppe kvaliteedi hindamisel sisehindamise raames.

Vaata koolikarjäärikoordinaator, tase 6 kutsestandardit. 

Kooli karjäärikoordinaator võib töötada nii üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses kui kõrgkoolis.

Peamised tööülesanded:

  • Kooli karjääriteenuste korralduskava koostamine ja elluviimine.
  • Karjääriõppe kavandamine kooli õppekava osana.
  • Õpetajate juhendamine ja nõustamine läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine „ lõimimisel ainetundidesse.
  • Koolis õpilastele karjääriteenuste kättesaadavuse tagamiseks vajaliku koostöövõrgustiku koordineerimine.
  • Õpilase juhendamine tööotsimis- ja haridusvalikute tegemise oskuste arendamisel.
  • Karjääriinfo liikumise koordineerimine koolis (näiteks infostend, karjääriraamatukogu).
  • Karjääriplaneerimise alaste ürituste koordineerimine ja läbiviimine (näiteks karjääripäevad, infopäevad lapsevanematele jne).
  • Karjääriõppe kvaliteedi hindamine kooli sisehindamise osana.

Joonis Rajaleidjas – karjäärikoordinaatori roll üldhariduskoolis