Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Karjääriteenused / Karjääriõpe / Koostöö koolidega / Karjääriõppe arendustegevused üldhariduskoolides

Karjääriõppe arendustegevused üldhariduskoolides

Perioodil 2005-2008 käivitas SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus mitmed erinevad karjääriõppe arendustegevused kaasates koostööle kakskümmend kooli (pilootkoolid). Koolide ülesanne oli testida karjäärikoordinaatori võimalikke ülesandeid koolis ja üheskoos töötava välja ning katsetada uusi õppe- ja metoodilisi materjale. Selleks ajaks oli ilmne, et läbiva teema lõimimist peaks koolis koordineerima üks vastutav isik. Ka vastav kutsestandard oli 2005 aastal kinnitatud. Samuti asuti testima karjääriõpetust eraldi st valikainena. Võttes eeskujuks Iirimaa koolides kasutuses oleva karjääriõppe tegevuskava,  käivitati ka Eestis esmakordselt analoogse kava koostamine. Testi tulemused kinnitasid, et erinevaid karjääri planeerimist toetavaid tegevusi koondav kava on tõhus vahend süsteemsuse kindlustamiseks, konkreetse läbiva teema „Tööalane karjäär ja selle kujundamine“(nimetus vastavalt eelmisele RÕK-le) tervikliku käsitluse saavutamiseks kooli õppekavas. Vt täpsemalt siit! Koolidega koostöös valmisid sel perioodil mitmed erinevad tugimaterjalid: karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamatud põhikoolile ja gümnaasiumile (1.versioonid); tugimaterjal läbiva teema käsitlemiseks.

2009. a jätkas SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus karjääriõppe arendustegevusi, suurendades pilootkoolide arvu. 52 üldhariduskooli Eesti erinevatest piirkondadest asusid katsetama, kuidas tõhusalt ja tulemuslikult toetada õpilaste karjääri planeerimise alaste oskuste kujunemist.

Oluline muutus arendustegevustes leidis aset seoses põhikooli ja gümnaasiumi uute riiklike õppekavade kehtestamisega. Lisaks uuele paradigmale, isiku arengukesksele käsitusele, seavad uued õppekavad koolidele kohustuse tagada õpilastele karjääriteenuste kättesaadavus koolis. Õpitegevuste kavandamist toetava kava formaadi (karjääriõppe tegevuskava) edasi arendusena asuti välja töötama laiemalt korralduslikke aspekte hõlmavat formaati - karjääriteenuste korralduskava.

2010/2011. õppeaastal jätkusid karjääriõppe testimistegevused pilootkoolides kokkulepitud alategevuste kaupa. Iga kool sai valida, millisele osale õppeprotsessist testimise käigus keskenduda, süvitsi analüüsida. Alategevusi oli kuus: koostöö karjääriõppe korraldamisel; läbiv teema „Elukeste õpe ja karjääri planeerimine“ ainetundides; ettevõte külastused; karjääriõppe kvaliteet; kesksed karjääriõppe sündmused tunnivälises tegevuses; karjääriinfo koolis. Koolidest moodustusid alategevuste kaupa töörühmad, kelle töö tulemusena valmisid juhendid, kokkuvõtted vm materjalid teistele koolidele kasutamiseks ja kogemuse jagamiseks, vt tugimaterjali karjäärikoordinaatorile „Karjääriõppe korraldus üldhariduskoolis“.

2011/2012.õppeaastal jätkusid testimistegevused pilootkoolides järgmistes karjääriõppe alategevuste rühmades: läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ õpitulemused III kooliastmele; karjääri planeerimist toetavad sündmused tunnivälises tegevuses ja koostöö karjääriõppe korraldamisel koolis. Neis töörühmades valmisid mitmed õpitegevuste näidis-stsenaariumid, heade kogemuste kirjeldused jms, mille põhjal täiendatakse ka eeltoodud tugimaterjali.

2012 sügisel on kavas koolide koostöövõrgustikku veelgi laiendada. 2012/2013 õppeaastale on kavandatud karjääriõpet edendavate koolide koostöövõrgustikule suunatud seminarid, mille raames on võimalus nii valminud materjalidega tutvust teha, kui osa saada kogemustega karjäärikoordinaatorite praktiliste heade kogemuse jagamisest ning muul moel üksteiselt õppida.

Karjäärikoordinaatorite ettevalmistus

Karjääriõppe arendustegevustesse kaasatud koolide karjäärikoordinaatoritel on olnud võimalus vajalikke teadmisi ja oskusi omandada ametialase koolituse kaudu.

Perioodil 2005-2006 toimusid täienduskoolitus ”Karjääriteenuste põhialused” (6AP) ja jätkukoolitus karjäärikoordinaatoritele (2AP).

2009.a. töötati välja karjäärikoordinaatorite mentorprogramm ehk tugisüsteem. Kuus pikaajalise kogemusega karjäärikoordinaatorit osalesid mentorite koolitusel ja pakkusid tuge menteedele ehk tööd alustanud karjäärikoordinaatoritele.

2010-2012 toimus  „Karjäärikoordinaatorite baaskoolitus“ (2 AP) sel perioodil koostöövõrgustikuga liitunud koolidele.

2013.a. on võimalus eelnimetatud koolitusel osaleda nende koolide karjäärikoordinaatoritel, kes liituvad karjääriõppe arendustegevuste koostöövõrgustikuga 2012 sügisel.