Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Karjääriteenused / Karjääriõpe / Mitteformaalses hariduses

Mitteformaalses hariduses

Paljud inimesed avastavad oma anded just tänu hobidele, vabatahtliku tööle või osaledes kodanikualgatustes. Kas teadlikult või mitte, kujunevad selle käigus erinevad uued arusaamad, oskused, väärtused, mis mõjutavad inimese elu ja ka tööalast karjääri.

Väljaspool formaalharidussüsteemi toimuvat õppetegevust on võimalik liigitada mitteformaalseks ja informaalseks hariduseks. Mitteformaalse hariduse all mõistetakse organiseeritud õppetegevust, mis toimub kindlate õppeprogrammide alusel, kindlatele huvirühmadele. Mitteformaalne õppimine võib toimuda nii haridusasutuses kui väljaspool seda. Mitteformaalse hariduse plussiks on mitmekülgsus, pakkudes õppeks võimalusi kõigile, olenemata vanusest, soost ja majanduslikus olukorrast.
Informaalne haridus hõlmab igasugust õppimist, nii töö käigus kui vabal ajal perekonna ja sõprade ringis ning ei ole struktureeritud, puuduvad otsesed õpieesmärgid, õppematerjalid ja õppekavad. Vt täpsemalt siit!

Huviharidus võimaldab noorel omandada süvendatud teadmised, oskused ja vilumused mingil kindlal huvialal ning annab seeläbi noorele võimaluse oma isiksuse mitmekülgsemaks
arendamiseks. Huviharidus toimub vastava üleriigilise või institutsioonisisese õppekava
alusel ning pedagoogide juhendamisel.

Huvihariduses osalemisel on noorele mitmeid positiivseid mõjusid, mis toetavad karjääriplaneerimise protsessi:
 • arendatakse andeid;
 • jõutakse paremini selgusele oma huvides;
 • avardub silmaring;
 • kujuneb positiivne enesehinnang;
 • õpitakse midagi praktilist, kasulikku, arendatakse erinevaid oskusi;
 • arendatakse suhtlemisoskusi;
 • kogutakse mitmeid olulisi lisaväärtusi, sh kujundatakse tegutsemise kaudu aktiivset eluhoiakut.

Veel näiteid karjääriõppe võimalustest:

 • erinevad seminarid, ettevõtmised, töötoad jne noorte vabaaja keskustes;
 • õpilasmalev;
 • noorte omaalgatuslikud ettevõtmised ja projektid;
 • erinevad kursused täiskasvanutele;
 • iseseisev õppimine Rajaleidja veebikeskkonnas.