Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Nõustamiskomisjonid / Taotluse esitamine

Taotluse esitamine

Omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotluse ja dokumendid maakonna või üleriigilisele komisjonile saab esitada maakonna Rajaleidja keskusesse.

Taotluse vorm

Taotlusega koos tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • õpilase/lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
  • vanema isikut tõendava dokumendi koopia, siis kui taotluse esitab vanem;
  • õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart;
  • kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust;
  • perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, mis täpsustab või põhjendab erivajaduse olemust ja toetab sobiliku meetme rakendamise soovitamist;
  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia.

Komisjon võib taotluse esitajalt nõuda täiendavaid selgitusi, dokumente ja spetsialistide hinnanguid õpilase või koolieelse lasteasutuses käiva lapse arengu täpsustamiseks.

Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tähtajad:

  • erivajadustega lapse/õpilase õppe ja kasvatuse tingimuste korraldamise (sh sobitus- ja erirühma, sobiva õppekava ning eriklassi) soovitamine – kogu kalendriaasta vältel
  • koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise soovitamine – jooksva aasta 1. märtsist kuni 1. augustini
  • koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmine – jooksva aasta 1. aprill