Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Trükised / Ilmunud trükised

Ilmunud trükised

Lifelong Guidance in Estonia 

Guidance professionals and experts from other countries are welcome to get an overview on strategies in education and labour sector, reorganisation of services provision in Estonia during 2014 – 2015 and current structures, institutions, legal framework and qualifications of guidance professionals in Estonia.

LLG_2017.jpg

Ilmunud 2017

Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel  

See vihik aitab noorel valida elukutset, teha õpinguplaane elukutse omandamiseks ja valmistuda tööeluks. Vihik on abimees nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis ja kutsekoolis ning seda võib täita siis, kui on selleks aega ja soovi. Õpilane saab selle 9. klassis, 12. klassis samade teemade juurde tagasipöördumine aitab noorel enda arengut paremini näha ja seada järgmisi samme.

Karjäärivihik.jpg

Ilmunud 2016


Помощник при составлении твоих планов на будущее

Данная тетрадь поможет тебе выбрать будущую профессию, составить план обучения во время освоения профессии и подготовить к жизни рабочего человека. Тетрадь будет твоим помощником как в основной школе, так и в гимназии либо профессиональном учебном заведении, ты можешь заполнять ее по желанию, когда найдешь на это время. 

Karjäärivihik_rus.jpg

Ilmunud 2016

Lifelong Guidance in Estonia

Guidance professionals and experts from other countries are welcome to get an overview on strategies in education and labour sector, reorganisation of services provision in Estonia during 2014 – 2015 and current structures, institutions, legal framework and qualifications of guidance professionals in Estonia.


__thumb_-2-esikaas.jpg

Ilmunud 2016

Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel

Mänguline Töövihik aitab õpilastel valida elukutset, teha õpinguplaane selle omandamiseks ja valmistuda tööeluks. Vihiku ülesehitus järgib tavapärast karjääriplaneerimise protsessi ning sisaldab praktilisi harjutusi, suunavaid küsimusi eneseanalüüsiks, õppimis- ja töötamisvõimalusteks, mõtteteri ja viiteid infoallikale.

„Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel" on koostatud nii, et noor saaks töötada sellega iseseisvalt ilma juhendamiseta. Vihik on abiks nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka kutsekoolis.

__thumb_-2-Abimees_karjäärivihik-esikaas_väike.png

Ilmunud 2015

Karjäärikompassi näidete kogumik

Karjäärikompass on praktiline töövahend, mis toetab karjäärispetsialiste noortega töötades. Kompass sobib kasutamiseks eelkõige haridussüsteemi erinevatel astmetel, kuid ei ole kindlasti sellega piiratud. Karjäärikompassi mudeli on loonud Haagi rakenduskõrgkooli pedagoogika ja kutseõpetuse lektor Marinka Kuijpers Hollandist. Küsimused, millele valikute ees seisev noor karjääriplaneerimise käigus vastuseid otsib, on Karjäärikompassi mudelis kirjeldatud võtmekompetentsidena.

Open the Door to the World
Ilmunud: 2015

Karjääriõppe sidumine praktikaga

Abimaterjal toetab kutseõppeasutuse pedagoogide, õppekava arendusega tegelevate spetsialistide, karjäärikoordinaatorite ja praktikaid koordineerivate juhtõpetajate koostööd karjääriõppe sidumisel praktika tegevustega. Materjal koosneb näidistöölehtedest, mida on soovitav õpilastele täitmiseks välja pakkuda just praktika perioodil.


Praktika_abimaterjal_2014_veebi_pilt.jpg

Ilmunud 2014

Open the Door to the World

Tegemist on karjäärispetsialistidele loodud õpirände teemalise töömaterjaliga.

Open the Door to the World

Ilmunud: 2014

Rajaleidja erileht 2014

Seekordses erilehes on juttu 2014. aasta septembris käivitunud Rajaleidja võrgustikust, koostööst rahvusvaheliste partneritega, Rajaleidja keskuste spetsialistide tööst ja klientide kogemustest.

Rajaleidja erileht

Ilmunud: 2014

Karjääriteenuste poliitika areng Euroopas

Materjal loodi selleks, et aidata poliitikakujundajatel ja teistel sidusrühmadel kaardistada karjääriteenuste pakkumise olukord riigis. See aitab teha kindlaks tähelepanu vajavad küsimused ja täitmist vajavad lüngad, tuginedes teiste Euroopa riikide parematele tavadele.

Karjääriteenuste poliitika areng Euroopas

Ilmunud: 2014

Karjääriteenuste osutamine täiskasvanutele

Käsiraamat on mõeldud karjäärispetsialistidele, kes toetavad täiskasvanuid karjäärivalikute tegemisel. Raamatus keskendutakse eelkõige töötavatele täiskasvanutele, kellel puudub kutse- ja erialane ettevalmistus ning on oht tööturult välja langeda. 15–74-aastastest tööga hõivatutest moodustab see sihtrühm ligi 30%. Käsiraamatu metoodiline lisa on kliendile suunatud töövihik "Istuda või astuda?", mis toetab karjääriplaneerimiseks vajalike pädevuste arendamist.


Karjääriteenuste osutamine täiskasvanutele

Ilmunud: 2014

Minu esimesed...

Trükisest saab noor teada erinevatest võimalustest ja ohtudest tööturule sisenemisel. Mis on palk, milline on realistlik palk ühe või teise töö puhul, milliseid motivaatoreid on olemas lisaks palgale, millest koosneb palk ja kuidas seda arvutada, mida teada töölepingust ja seadusandlusest, mida panna tähele välismaale tööle minnes? Trükise lõpus asub kasulike veebilehtede loetelu ja tabel töötingimuste kohta erinevates riikides.

Trükisest on olemas ka venekeelne versioon.

Minu esimesed...

Ilmunud: 2014

Lapsevanem, kas sa tead, kuidas toetada oma lapse valikuid?
Iga noor inimene vajab lapsevanema toetavaid sõnu ja tegusid igapäevaste otsuste tegemise juures ja kaalukamates koolilõpetamise, edasiõppimise ning teiste tulevikuga seotud küsimustes. Selles trükises on soovitused, nõuanded ja mitmed elulised Uku-lood, mille mõtestamise abil saab lapsevanem teada, kuidas toetada oma last tulevikuplaanide tegemisel.

Lapsevanem, kas sa tead...

Ilmunud: 2014

Tasakaalus karjäär

Eesti Päevalehe vahel ilmunud erileht on suunatud täiskasvanutele. See aitab näha karjääri kui tervikut ja mõista, miks ning kuidas tuleks karjääri planeerida, mitte lasta sel omasoodu kulgeda.

Tasakaalus karjäär

Ilmunud: 2014

Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel

Mänguline Töövihik aitab õpilastel valida elukutset ja teha õpinguplaane selle omandamiseks. Vihiku ülesehitus järgib tavapärast karjääriplaneerimise protsessi ning sisaldab praktilisi harjutusi, suunavaid küsimusi eneseanalüüsiks, õppimis- ja töötamisvõimalusteks, mõtteteri ja viiteid infoallikale. Vihik on koostatud nii, et noor saaks töötada sellega iseseisvalt ilma juhendamiseta.

Tööd vihikuga alustatakse 9. klassis, kui õpilane seisab esimese suurema valiku ees. Kui õpilane on kõik harjutused teinud, siis ta saab selle põhjal kokku panna oma karjääriplaani järgmiseks perioodiks. Vihikut saab noor taas kasutada 12. klassis või kutsekooli viimasel kursusel, kui ta seisab taas valiku ees. Selleks on vihikus uued harjutused.

Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel

Ilmunud: 2014

Samm töömaailma

Trükise eesmärk on toetada koole karjääriõppe osana kavandatud töömaailma tutvustavate ettevõttekülastuste ja õppekäikude korraldamisel. Ettevõttekülastust käsitletakse kui üht keskset karjääriõppe õppemeetodit, mille abil saavad õpilased teha tutvust reaalse töömaailmaga.

Samm töömaailma

Ilmunud: 2013

Õppija teadlikud valikud – karjääri- ja õppenõustamisteenused

Voldik annab ülevaate karjääri- ning õppenõustamisteenustest, mida teenused endast täpsemalt kujutavad, kes teenuseid arendab, kellele ning kus nimetatud teenuseid pakutakse ja kuidas aitavad nimetatud teenused kaasa Eesti elanike elukvaliteedi parandamisele.

Õppija teadlikud valikud

Ilmunud: 2013

Karjääriteenuste poliitika areng Euroopas

Trükis aitab poliitikakujundajatel ja teistel sidusrühmadel vaadelda karjääriteenuste pakkumise olukorda oma riigis või piirkonnas ning teha kindlaks tähelepanu vajavad küsimused ja täitmist vajavad lüngad, tuginedes teiste Euroopa riikide tavadele.

EE_Resource_Kit_web_pilt.jpg

Ilmunud 2012

Suund maailma. Õpirännates Euroopas ja mujal (pdf)

Trükis on suunatud noortele, kes tunnevad endas soovi õppida rännates. Trükises käsitletakse õpirändamist kui karjääriplaneerimise ühte osa. Lisaks kasulikule infole õpirändamisest, saab trükises leiduvate töölehtede abil mõõta enda valmisolekut välismaale õppima või tööle minekuks, vaadata enda sisse ning analüüsida õpirännates saadud väärtuslikke kogemusi. Kõike seda ilmestavad lõigud õpirändurite endi kogemustest ja soovitustest, mis on saadud Euroopas ja mujal õppides või töötades.
Trükise Suund maailma. Õpirännates Euroopas ja mujal pidevalt täienev elektrooniline versioon asub Rajaleidja Euroopasse osas.

Suund maailma

Ilmunud: 2012

Ajaleht Karjäärituul, Õpetaja eri (pdf)
Ajaleht Karjäärituule eriväljaanne õpetajale.

Karjäärituul

Ilmunud 2011


Töövihik Abiks valikutel. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks? (pdf)

Vihik on jagatud kolmeks osaks: eneseanalüüs, valikud ja tööotsing. Esimeses osas leiad harjutused ja mõtlemisülesanded, mis aitavad hetkeolukorda analüüsida ning jõuda selgusele enda isiksuseomadustes, oskustes ja väärtustes. Seejärel saad vaadata, millised on sinu karjäärialased eelistused. Selgete eelistuste põhjal on lihtsam vastu võtta otsuseid edasiste sammude osas. Olgu selleks siis õppima asumine, uus töökoht või ettevõtlusega alustamine. Teine osa pühendubki valikute tegemisele. Kolmandas osas on tähelepanu all tööotsingu planeerimine, vajalike kandideerimisdokumentide koostamine ning töövestlustel osalemine. Trükisest on olemas ka venekeelne versioon (pdf).

Abiks valikutel

Ilmunud: 2011

Lõpetan kooli ära! (pdf)

Trükis on mõeldud neile, kes kavatsevad õpingud katkestada või on soovivad haridusteed jätkata. Mida teha siis, kui pooleli on jäänud põhikool (vanus alla 17a ja üle 17a), gümnaasium, kutsekool või ülikool? Samuti saab trükisest lugeda võimaluste kohta tööturule suundumiseks ja vabatahtlikuna töötamiseks. Lisaks temaatilised internetileheküljed ja nimekiri koolidest, mis pakuvad kutseõpet põhihariduseta noorele.
Trükisest on olemas ka venekeelne versioon (pdf).

 Lõpetan kooli ära

Ilmunud: 2011


Grupinõustamine. Näidiskavad (pdf)


Trükis pakub täiendust 2010. aastal valminud väljaandele „Grupinõustamine. Teooria ja praktika“. Raamatusse on koondatud kuus näidiskava põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse õpilaste grupinõustamiseks. Teemade valikul lähtuti sellest, millistes küsimustes koolinoored kõige sagedamini karjäärinõustaja abi vajavad.
Iga näidiskava juurde kuulub slaidiprogramm, mis aitab teemat visuaalselt illustreerida. Praktilised ülesanded on koondatud töölehtedele, mida õpilased nõustamise käigus täidavad. Slaidid ja töölehed asuvad Rajaleidjas. Soovi korral saab sealt välja trükkida näidiskava juurde kuuluvad töölehed ja alla laadida slaidiprogrammi.

Grupinõustamine. Näidiskavad

Ilmunud: 2011

Gümnaasiumi karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat (pdf

Käesolev õpetajaraamat on ennekõike tugimaterjal  karjääriõpetuse õpetajatele. Soovi
korral leiavad kõik pedagoogid sellest ideid, näiteid ja muud kasulikku informatsiooni ka
läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" käsitlemiseks.

__thumb_-2-Gumnaasiumi_karjaariõpetuse_valikaine_opetajaraamat_2011.jpg

Ilmunud: 2011


Põhikooli karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat. Kolmas kooliaste (pdf

Õpetajaraamatust leiab õppesisu peateemade lahtiseletused, õpetajate kogemuste lood, suure hulga õpilaste töölehti ja harjutusi ning ka vastavad juhendid õpetajale jms.

Põhikooli karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat

Ilmunud: 2011

Aineraamat põhikooli õpetajale, karjääriõpetus (pdf)

2010 aastal valmisid Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ja rahastamisel põhikooli uue riikliku õppekava rakendamise tugimaterjalid, sh karjääriõpetuse valikaine kohta.

Aineraamat põhikooli õpetajale, karjääriõpetus

Ilmunud: 2010

Euroopa karjääriteenuste poliitika võrgustiku tegevused 2009–2010 LÜHIARUANNE (pdf)

Selle aruande eesmärk on anda poliitikakujundajatele jt huvigruppidele ülevaade Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku (ELGPN) 2009–10 põhilistest tulemustest. Võrgustik koosneb 2010 aastal 26 liikmesriigist. Liikmed kinnitavad, et võrgustikus osalemine on suurendanud nende teadmisi võimalikest lahendustest ühistele probleemidele ning pannud neid oma riigis osutatavatele teenustele teisiti vaatama.

Euroopa karjääriteenuste poliitika võrgustiku tegevused

Ilmunud: 2010


Tööturuinfo teejuht
(pdf)

Trükis selgitab elanike rolli riigi majanduselus ja tutvustab majanduse toimimise alustalasid, pidades silmas konkreetset sihtgruppi - karjäärispetsialiste. Lisaks räägitakse sellest, miks on oluline olla valmis tööturul toimuvateks muutusteks ja kuidas osata nendega kaasa minna. Trükis on mõeldud karjäärispetsialistidele ja noorsootöötajatele tööturuinfo leidmise ning statistika ja prognooside tõlgendamise abistamiseks.

Tööturuinfo teejuht

Ilmunud: 2010


Norman E. Amundson. Aktiivne kaasamine. Karjäärinõustamine: olemine ja tegemine

Raamat pakub uusi meetodeid nii nõustatava probleemi määratlemiseks kui lahendamiseks. Amundson keskendub nõustamisprotsessi igale etapile ning julgustab nõustajat rakendama oma loovust ja loogikat, kogemust ja uudishimu, et inspireerida klienti uute lähenemisviiside leidmisel. Ta ärgitab nõustajat oma piire avardama ning käima sissetallamata rada. Loovamaks ja aktiivsemaks lähenemiseks soovitab ta kasutada selliseid tehnikaid nagu metafoorid, joonistused, kirjutamine ja luuletamine, lugude jutustamine, käitumise harjutamine jne.
Raamatut saab laenutada SA Innove, TÜ, TLÜ, TTÜ ning maakondlikest raamatukogudest.

Abiks valikutel

Ilmunud: 2010


Õpirände varalaegas (pdf)

Õpirände varalaegas on mõeldud kõigile, kes vahendavad infot välismaale siirdumise, seal viibimise või sealt naasmise kohta. Trükise eesmärk on toetada karjäärispetsialisti õpirändajate nõustamises ja neile info andmises. Õpirände varalaegas koondab infot õpirände eri võimaluste kohta välismaal - alates rahvusvaheliselt tunnustatud õppeprogrammis osalemisest kuni eraviisiliste ettevõtmisteni. Varalaegas juhatab kasutaja sammhaaval läbi kõikide info vahendamise ja nõustamisprotsessi faaside. Siin käsitletakse nii õpirändele eelnevat, selle aegset, kui ka sellele järgnevat info vahendamist ja nõustamist.

Õpirände varalaegas

Ilmunud: 2010


Grupinõustamine. Teooria ja praktika (pdf)

Grupinõustamise käsiraamat on abiks karjäärinõustajale gruppidega? töötamisel ning annab ülevaate grupinõustamise teooriast ja praktikast.
Siit leiad vastuseid küsimustele: Mis on grupinõustamine? Mis erinevus on individuaalsel ja grupinõustamisel? Mida peab arvestama grupinõustamise ette­valmistamisel? Kuidas teha grupinõustamist? Kuidas hinnata grupinõustamise kvaliteeti? Millised on grupinõustaja kompetentsid?
Näidiskavad ja slaidid leiad Rajaleidjast.

Grupinõustamine. Teooria ja praktika

Ilmunud: 2010


Karjääriinfo erivajadusega noorele (pdf) 

Infomaterjal erivajadustega noorte karjäärivõimalustest. Antakse ülevaade terminoloogiast ning rehabilitatsiooni- ja õppimisvõimalustest. Eraldi käsitletakse, erivajadusega noorte osalemist rahvusvahelistes noorsoovahetusprogrammides, vabatahtliku töö teenistust välismaal, vähemate võimalustega noorte kaasamist ja tööle aitamist. Lisaks persoonilood erivajadustega noorte karjäärivalikutest.

Karjääriinfo erivajadusega noorele

Ilmunud: 2009


Karjäärinõustamine - nõustaja käsiraamat (pdf

Trükis on eelkõige abiks algajale karjäärinõustajale, pakkudes samas teada-tuntud äratundmisrõõmu ja värskeid ideid ka kogenud nõustajale. Käsiraamat annab ülevaate nõustamise teooriast ja praktikast.

Karjäärinõustamine - nõustaja käsiraamat

Ilmunud: 2009

 Varasemad trükised leiad siit.