Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Uuringud / Karjääri- ja nõustamisteenuste koostöökogu ning koostööseminaride tegevuse hindamine

Karjääri- ja nõustamisteenuste koostöökogu ning koostööseminaride tegevuse hindamine 2014

Uuringuraport asub SIIN.

2014. aasta märtsis läbiviidud uuringul oli kaks peamist eesmärki:

    1. testida Euroopa karjääriteenuste poliitikavõrgustiku poolt väljatöötatud koostöö hindamise skaalade arusaadavust ja töökindlust;
    2. hinnata karjääri- ja õppenõustamisteenuste koostöökogu ning koostööseminaride tegevuse tulemuslikkust nii riiklikul kui piirkondlikul tasandil.

Uuringu sihtrühma moodustasid karjääri- ja nõustamisteenuste riikliku koostöökogu liikmed (36) ning karjääriteenuste piirkondlikes koostööseminarides osalejad (226). Küsitlusele vastas 13 koostöökogu liiget ja 36 koostööseminarides osalenud inimest.

Veebiküsitlus viidi mõlemale sihtrühmale läbi ajavahemikus 10.–20. märtsil 2014.a. PsienceReport veebikeskkonnas. Küsitluses osalemise kutsed saadeti e-aadressidele SA Innove poolt edastatud nimekirjade alusel. Koostöökogu ja koostööseminaride liikmete jaoks koostati tulenevalt tulenevalt käsitletava valdkonna laiuse erinevustest veidi erinevad küsimustikud.

Andmete statistiliseks analüüsimiseks kasutati statistikaprogrammi SPSS PASW Statistic 18, mis võimaldas viia ellu kõiki antud uuringu raames vajalikke kvantitatiivseid analüüse. Samuti viidi läbi avatud vastuste kvalitatiivse analüüsi, mis andis numbrilistele näitajatele ühelt poolt sisukama tähenduse ja teisalt võimaldas tuua selgelt esile vastajate ootused, vajadused ja ettepanekud.

Uuringust selgus, et koostöökogu on olnud tulemuslik koostöö edendamisel eri osapoolte vahel, mis on võimaldanud muuhulgas probleemidel selgemini ilmsiks tulla ja lahenduste väljatöötamisele keskenduda. Teiseks on koostöökogu olnud tegus karjäärialase info koondaja ja jagajana. Kolmandaks seisneb koostöökogu väärtus karjääri- ja nõustamisteenuste alase suure pildi haaramises ja valdkonna strateegilises arendamises. Koostööseminaride töö tulemuslikkust kinnitab hulk tegevusi, mis on olnud suunatud teadlikkuse tõstmise ja sidusgruppide koostöö edendamisele. Need funktsioonid kerkisid esile ka koostööseminaride olulisimate prioriteetidena. Karjääri- ja nõustamisteenuste arendamist puudutavate ettepanekute analüüsist järeldus, et piirkondlikel seminaridel on valdkonnas täita väga oluline roll, mida toetab valmidus arendada edasi hästiorganiseeritud piirkondlikke keskusi ning hoogustada üleriigilist süsteemset koostööd. Viies kokku uuringu kaks osa, - Euroopa karjääri- ja õppenõustamisteenuste poliitikavõrgustiku poolt välja töötatud koostöö hindamise skaalade küsimustiku analüüsi ning vabavastustest koorunud info koostöökogu ja koostööseminaride tegevuse tulemuslikkuse kohta – soovitame arendada olemasolevat mõõdikut järgmiselt:

  • täpsustada mõõdiku väiteid, et need oleksid üheselt mõistetavad ja vastandpaarid sisaldaksid sarnase detailsusastmega infot;
  • suunata vastajat oma hinnangut - eelkõige, kui see on negatiivne – põhjendama, tooma näiteid;
  • suunata vastajat pakkuma välja ettepanekuid, lahendusi;
  • kaaluda mõõdiku kasutamist fookusgrupi formaadis, mis soosib sünergilist mõtlemist.