Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Uuringud / Karjäärispetsialistide koolituste ja metoodiliste materjalide pikaajalise kasulikkuse hindamine ning vajaduste selgitamine

Karjäärispetsialistide koolituste ja metoodiliste materjalide pikaajalise kasulikkuse hindamine ning vajaduste selgitamine

Uuringuraport asub SIIN.

Uuringu eesmärk oli saada sisend karjäärispetsialistide koolituste ja metoodiliste materjalide pikaajalise mõju, kasutatavuse ja edasiste vajaduste hindamiseks.

Uuringu sihtrühmaks olid karjääriteenust osutavad karjäärispetsialistid: karjäärinõustajad, karjääriinfo spetsialistid ja kooli karjäärikoordinaatorid, kes on osalenud Innove poolt korraldatud koolitustel.

Intervjuu viidi läbi struktureeritud rühmaintervjuuna, mis koosnes viiest osast.

Uuringu tulemusena selgus, et toiminud koolitused on olnud valdavalt kasulikud ning toetanud karjäärispetsialistide kompetentside arengut. Paremini on toetatud karjäärispetsialistide igapäevaste tegevustega seotud kompetentsid.

Karjäärinõustajad on läbinud mitmeid koolitusi, mis toetavad just nende individuaal- ja grupinõustamise oskusi. Neid oskusi pidasid nad ka oma tugevusteks. Kasulikemateks hinnati järgmisi koolitusi: „Nõustamistehnikate jätkukoolitus: nõustaja töö gruppidega", „Täiskasvanute karjääriinfo ja nõustamise metoodika kursus" ja „Aktiivse kaasamise meetodid nõustamises".

Karjääriinfo spetsialistid on saanud koolitustel rohkesti teavet, mida edastada noortele. Oma tugevuseks peavad nad karjääriinfo vahendamise ning avalikkuse teavitamise oskust. Nende hinnangul on ühed kasulikumad koolitused olnud „Täiskasvanute karjääriinfo ja nõustamise metoodika kursus", „Haridusinfo seminar" ja „Karjääriinfo spetsialistide baaskoolitus".

Kooli karjäärikoordinaatorid on lisaks infole, mida noortele edastada, omandanud ka erinevaid meetodeid, kuidas seda infot õpilastele parimal viisil vahendada. Nemad tunnevad ennast tugevalt nii avalikkuse teavitamise kui karjääriinfo vahendamise rollis. Karjäärikoordinaatorite hinnangul on kõige kasulikumad koolitused olnud „Karjäärikoordinaatorite baaskoolitus", „Mentorikoolitus" ja „Koostööseminarid".

Hinnates karjäärispetsialistide vajadusi, siis ilmneb, et tugevustena märgitud kompetentsid vajavad jätkuvalt arendamist.

Karjäärinõustajad peavad vajalikuks ennast erinevate nõustamistehnikate osas pidevalt täiendada, kuna nende põhitegevus on siiski individuaal- ja grupinõustamine. Nad tõid esile seni tagaplaanil oleva avalikkuse teavitamise oskuse kui arendamist vajava kompetentsi, ennekõike vajab tuge ürituste planeerimine ja korraldamine.

Karjääriinfo spetsialistid näevad arenguruumi pea kõigis kompetentsides (v.a. võrgustikuga koostöö oskus) ning tuuakse välja vajadus ennast nendes aspektides pidevalt täiendada.

Kooli karjäärikoordinaatorid tõid arengukohana välja karjääriteenuste korralduskava koostamise ja elluviimise oskuse. Arendamist vajaks kvaliteedi hindamise oskus, karjääriteenuse arendamise oskus ja koostöövõrgustiku koordineerimise oskus.

Kõigi spetsialistide ühine vajadus on arendada oma info edastamise metoodilisi võtteid, sellest lähtuvalt on aktiivõppe meetodite vastu huvi tõeliselt suur kõigil spetsialistidel.

Metoodilised materjalid on karjäärispetsialistide seas hinnatud ja leiavad sagedast kasutust. Materjalidega on väga hästi toetatud karjäärinõustajad – neil on mitmeid metoodilisi vahendeid, mille seast oma lemmikuid valida. Samuti on nõustajatel sageli kasutuses erinevad testid, mis on noorte seas populaarsed. Üldiselt kasutatakse karjäärispetsialistide poolt sagedasti erinevaid töölehti, mille järgi on ka jätkuv vajadus. Karjääriinfo spetsialistidele meeldivad karjääriinfo slaidikogumikud ja käsiraamatud. Juurde vajatakse erinevaid aktiivõppe vahendeid (mängud), veebikeskkonna mänge, videoloenguid ja –klippe.