Avaleht / Kutseharidus / Õppija toetamine kutseõppes / HEV-õppija kutseõppes / HEV koolitused, konverentsid, seminarid / Käitumisraskused ja õpimotivatsioon

Koolitus „Käitumisraskused ja õpimotivatsioon kutseõppes“

Koolituse eesmärk: Arendada õpetajate oskusi näha ja lahendada erinevaid olukordi töös käitumisraskustega õpilastega.

Üheks suurimaks takistuseks õppetöös on noorte madal õpimotivatsioon. Õpilased võivad hinnata madalaks nii õppetöös osalemise tähtsust kui enda võimet ülesannetega edukalt toime tulla. Mida vähem on õpilased õppetöösse kaasatud, seda tõenäolisemalt käituvad nad viisil, mis segab õpetajat, kaasõpilasi ja neid endid.

Koolitusel tutvustati õpimotivatsiooni ja käitumisprobleemide käsitlusi, mis toetavad õpetaja toimetulekut klassiruumis. Keskenduti praktilistele võtetele, mis toetavad õpetaja eneseanalüüsi ja probleemilahenduslikku lähenemist.

Koolituse õpiväljundid:

Õpetaja

  • suudab märgata ja analüüsida õppija käitumisprobleeme,
  • analüüsib enda käitumist probleemsituatsioonis,
  • valib ja rakendab sobiva meetodi probleemi lahendamiseks.

Koolituse teemad:

  • Käitumisraskuste mõiste ja põhjused. Käitumisraskuste avaldumine kutseõppeasutuses.
  • Käitumisraskuste ja õpimotivatsiooni seos.
  • Õpetaja roll ja eneseanalüüs.
  • Käitumisraskuste ennetamine ja lahendamine (sh meeskonnatöö oskused ja koostöö tugispetsialistidega).
  • Õppija toetamine läbi grupiprotsesside