Avaleht / Kutseharidus / ESF programmid ja projektid / ESF programmid / Kutsehariduse sisuline arendamine

Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013

ESF programmi "Kutsehariduse sisuline arendamine" logo

on Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav programm, mille raames uuendatakse kutsehariduse õppekavasid, tellitakse uusi õppematerjale, koolitatakse kutseõpetajaid ja praktikajuhendajaid, töötatakse välja kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteem ja viiakse läbi kutseõpet puudutavaid uuringuid.

Üldeesmärk

Kutseõppe sisu on uuendatud, see vastab isiksuse arengu, ühiskonna, majanduse ja tööturu vajadustele, kutseõppe kvaliteet ja õppija konkurentsivõime tööturul on tõusnud.

Alaeesmärgid

 • Õppija sotsiaalset arengut ning ühiskonna, majanduse ja tööturu vajadusi arvestavad riiklikud õppekavad ning õppekavade rakendumist toetavad õppe- ja metoodilised materjalid on välja töötatud ja õppeprotsessis osalejatele kättesaadavad.
 • Kutseõppeasutuste õpetajate paindlik täienduskoolitussüsteem on loodud ja kutseõpetajate pädevus ning kvalifikatsioon on tõusnud.
 • Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteem on välja töötatud ja rakendatud.

Programmi tegevused

Õppekava- ja õppematerjaliarenduse tegevused:

 • Kutsestandarditele vastavate riiklike õppekavade koostamine 2008-2009
 • Riiklike õppekavade uuendamine 2010-2012
 • Uute erialade kutseõppe sisude koostamine ja olemasolevate õppekavade täiendamine vastavalt tööturu vajandustele 2008-2013
 • Kutseõppeasutuste õppekavaarendajate koolitamine kooli õppekavade arendamiseks
 • Riiklike õppekavade rakendumise toetamine
 • Õpitulemuste hindamise ühtse metoodika väljatöötamine ja hindajate koolitus metoodika rakendumiseks 
 • Õppe- ja metoodiliste materjalide koostamine lähtuvalt riiklikest õppekavadest 

Õpetajakoolituse tegevused:

 • Kutseõppeasutuste õpetajate pedagoogilis-metoodiline täienduskoolitus tööalase edukuse ja professionaalsuse arendamiseks
 • Kutseõpetajate erialaste teadmiste ja oskuste arendamine
 • Töökohapõhine täienduskoolitus kutseõpetajatele ja üldainete õpetajatele lisaeriala omandamiseks
 • Kutseõppeasutuste ja kutseõpetajate eriala- ja koostöövõrgustike arendamine kutseõpetajate professionaalse arengu toetamiseks ja uute õppekavaarenduste põhimõtete juurutamiseks
 • Kutseõppeasutuste juhtide ja keskastme juhtide koolitussüsteemi arendamine
 • Praktikajuhendajate koolitus

Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamise ja rakendamise tegevused

Programmi ühks eesmärk on välja töötada riikliku tunnustamise põhimõtted kutsehariduses, viia läbi akrediteerimise pilootvoor ning laiendada seejärel õppe läbiviimise õigusele üleminekut kõikidele kutseõppeasutustele kõikides õppekavarühmades.

2009. aasta septembrist 2010. aasta aprillini töötas riikliku tunnustamise sisutöörühm välja riikliku tunnustamise põhimõtted. Sisutöörühma töö üheks tulemuseks oli kontseptsiooni dokument.

2010. aasta septembrist viib riikliku tunnustamise suunalisi tegevusi ellu programmi partner, Sihtasutuse Archimedes juures tegutsev Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA).

Riikliku tunnustamise info ja materjalid leiate partneri kodulehelt http://www.ekka.archimedes.ee/kutsekoolile/

Õppekavaarenduse, õppematerjalide koostamise, õpetajakoolituse ja kvaliteeditagamise alase süsteemi arendamine:

 • Rahvusvahelise õppekavaarenduse, õppematerjalide koostamise, õpetajakoolituse ja kvaliteeditagamise alase teabe Eestisse toomine
 • Eesti spetsialistide arendamine jätkusuutlikuks õppekavaarenduse tööks.

Programmi sihtgrupid: 

 • Kutseõppeasutuste õpetajad
 • Koolijuhid
 • Kvaliteedijuhid
 • Õppekorraldajad ja juhendajad
 • Kutse- ja karjäärinõustajad
 • Haridustehnoloogid
 • Praktikajuhendajad

Programmi dokument


Kontaktid: 

Programmijuht
Lii Topaasia
Tel: 735 0713 
E-post: lii.topaasia@innove.ee

Programmijuht
Nele Labi
Tel: 735 0712
E-post: nele.labi@innove.ee