Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö / Gruusia projekt / 2011-2013

Gruusia projekt 2011-2013

__thumb_-2-arengukoostoo_est_rgb_vaike.jpg

Viljakas koostöö Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, kutseõppeasutuste ja SA Innove vahel toimus perioodil 2007-2009 projekti „Toetame Gruusia kutsehariduse arengut“ elluviimisel. Käesolev projekt jätkab alustatut juhindudes Gruusia strateegilistest kavadest kutsehariduse arendamisel.

SA Innove projektitaotlus “Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II” sai juulis 2011 heakskiidu ja rahastamise EV Välisministeeriumilt. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti informatsioon

Periood: Oktoober 2011 - Oktoober 2013

Projekti elluviija: Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4 11415 Tallinn, Tel. +372 699 80 80

Kontaktisik: Lea Orro, juhatuse liige

Projektijuht: Aili Kõiv, projektijuht

Projekti koordinaator Gruusias: David Mtchedlishvili

Projekti partnerid Eestis: 8 kutseõppeasutust: Tallinna Polütehnikum, Tartu Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Ehituskool,  Eesti Mereakadeemia, Narva Kutseõppekeskus, Rakvere Ametikool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.

Koostööpartnerid Gruusias: Gruusia Haridus- ja Teaduministeerium ja Gruusia Kvaliteediagentuur (the Georgian National Centre for Educational Quality Enhancement), kelle esindajad osalevad projekti juhtgrupi töös.

Projekti kasusaajad: 8 Gruusia pilootkooli (VET colleges)

Projekti üldeesmärk: Toetada Gruusia pilootkoole ja Gruusia Haridus- ja Teaduministeeriumi kutseõppe kvaliteedi tõstmisel lähtudes Gruusia haridusstrateegiast ja Euroopa Liidu kutsehariduse arendamise eesmärkidest.

Gruusia pilootkoolide valiku kriteeriumid olid: majandussektori prioriteetsus; osalemine eelmises Gruusia-Eesti projektis; Eesti partnerkoolide õppekavavaldkondadega sobivus;  geograafiline asend, mis toetaks Gruusia regionaalarengut; vastavus ettevõtete ja tööturu vajadustele.

Projekti tegevused aitavad tõsta kutsehariduse kvaliteeti ja mainet Gruusias.

Projekti tegevusvaldkonnad on järgmised:

1) kvaliteedisüsteemi rakendamine kutseõppeasutustes;

2) õppekavaarendus sihtvaldkondades;

3) kutsehariduse ja kutseõppevõimaluste tutvustamine avalikkusele sh kutsevõistluste organiseerimise ja osalemise kogemuste vahendamine

Projekti lühikirjeldus:
Projekti tegevused sisaldavad peamiselt arendustegevusi ja koolitusi, mille viivad läbi koolitaja, eksperdid ja Eesti partnerkoolide mentorid. Koolitused, seminarid ja konsultatsioonid toimuvad kas Gruusias või Eestis.

Gruusia õpetajate praktika (stažeerimine) Eesti partnerkoolis annab võimaluse õpetajatel saada kogemusi oma eriala valdkonnas. Lisaks otsekontaktidele on kavandatud suhtlemine Interneti võimalusi kasutades.

Kõik Eesti partnerid (vähemalt 38 inimest) panustavad projekti elluviimisse oma vabatahtliku tööga.

Gruusia pilootkoolide juhtkond ja vähemalt  kaks kutseõpetajat (vastavalt arendatavale õppekavale) osalevad projekti tegevustes. Pilootkoolide direktorid juhivad oma kooli kvaliteedijuhtimise ja kutsemeistrivõistluste arendamisega seotud tegevusi.

Projekti tegevuste ja logistika efektiivse koordineerimist  toetab gruusiapoolne projekti koordinaator. .

Projekti otsesed eesmärgid:

1) Gruusia pilootkoolide juhtidel ja võtmeõpetajatel on teadmised õppeasutuse kvaliteedisüsteemi rakendamisest, läbi on viidud enesehindamine ning koostatud on enesehindamisraportid.

Eesti partnerkoolid on mentoriteks Gruusia pilootkoolidele kogu enesehindamise protsessi vältel, raporti koostamisel ja saadud tagasiside kasutamisel. Pilootkoolide juhid ja õpetajad levitavad saadud kogemust teistele kutseõppeasutustele oma regioonis. 

2) kaasajastatud on õppekavad pilootkoolide sihtvaldkondades, sealhulgas kohandatud / väljatöötatud toetav õppematerjal, erialaselt ja metoodiliselt on täienenud õpetamine.

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks toimuvad Gruusia õpetajatele täienduskoolitused õppekavaarenduse põhitõdedest,  koostöös Eesti õpetajatega kaasajastatakse õppekava ja täiendatakse õppematerjale nii Eesti kui Gruusia partnerkoolis. Kavandatud on Gruusia kutseõpetajate stažeerimine Eesti partnerkoolis ja partnerettevõttes.

Projekti tulemusena on täienenud osalevate pilootkoolide õpetajate teadmised ja oskused õppekavaarendusest, osatakse uuendada õppematerjali ja kasutada aktiivõppe meetodeid. Kasutusele on võetud 8 kaasajastatud õppekava ja neid toetavad õppematerjalid.

3) Gruusia pilootkoolid on teadlikud kutseõppe võimaluste tutvustamisest avalikkusele, sealhulgas noorte kutsemeistrivõistluste korraldamisest ja selle mõjust kutsehariduse populaarsusele. Pilootkoolide parimate õppurite võistkond koos juhendajatega (kuni 3 erialal) on omandanud esimese kogemuse osalemisest rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel ja selle kajastamisest kohalikus meedias. Gruusia esindajad osalevad ka kutsemeistrivõistlusel „Noor Meister 2012“Eestis. Parim Gruusia võistleja ja juhendaja osalevad koos Gruusia ministeeriumi esindajaga vaatlejana ülemaailmsetel kutsevõistlustel WorldSkills 2013 Leipzigis, mida  kajastatakse Gruusia meedias.


Eesti – Gruusia partnerkoolid:

Eesti partnerkoolidGruusia pilootkoolid
Tallinna Polütehnikum LPPL Professional college ,,IT”
Tartu Kutsehariduskeskus Vocational College "Icarus"
Pärnumaa Kutsehariduskeskus Professional College ,,Professionali”
Tallinna Ehituskool Professional College ,,Mermisi”
Eesti Mereakadeemia Batumi State Maritime Academy
Narva Kutseõppekeskus LEPL Vocational College ,,Akhali Talga”
Rakvere Ametikool Professional College ,,Iberia”
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Professional College ,,Aisi”