Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö / ITSVET

ITSVET


ITSVET – The Central Baltic Programme Project CB36 ITSVET – ICT Security in VET

ITSVET_2.jpg


                                   Interreg.jpgERF_logo_väike2.jpg

    
Projekti sisu

Tehnikahariduse Edendamise Sihtasutuse, BCS Koolituse ja Eesti, Soome ning Läti partnerite ühisprojekti "ITSVET" eesmärgiks on välja arendada projekti partnerriikide sh ka Eesti jaoks kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika.

Kõigepealt viiakse läbi projekti partnerriikide tööandjate uuring selgitamaks välja ettevõtete vajadus kutsehariduse kutsekvalifikatsiooniraamistiku 3.–5. tasemel olevate oskustega infoturbe asjatundjate järele ja milliseid konkreetseid oskusi sellisel tasemel tuleks õpetada. Uuringu tulemuste alusel luuakse kutsehariduse tasemel infoturbe nooremspetsialisti kompetentsiprofiil ja osakutsestandard. Seejärel vastav õppekava, sobiliku sisuga õppematerjalid koos võimalikult praktilise ja töökeskkonna lähedase õpetamise metoodikaga. Projekt hõlmab ka tegevusriikide kutsekoolide infoturbe õpetajatele pilootkoolituse läbiviimist.

Projektiperiood: 2015-2019

Projekti täpsem info on projekti veebilehel, Facebookis ja LinkedIn’is.


SA Innove roll

  • Osalemine projekti planeerimises ja juhtimises, uuringu läbiviimisel,
  • olemasolevates õppekavades IT turvalisuse temaatika analüüsimine kõigi erinevate maade partnerkoolides,
  • õppekava koostamine, 
  • osalemine õppematerjalide ja-metoodika koostamisel, koolituse korraldamisel, õppekava testimisel.

SA Innove vastutab IT turvalisust käsitleva kutsehariduse õppekava koostamise eest.


Tellija/partner/rahastaja

Projekt toimub koostöös partneritega Tehnikahariduse Edendamise SA, BCS Koolitus AS, Tallinna Polütehnikum, SA Innove, Riia Tehnikakolledž ja Helsinki Business College, Eesti Kutsekoda ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit.

Projekt saab teoks Euroopa Liidu programmi Interreg Central Baltic (Kesk-Läänemere 2014-2020 programm) toetusega.
Projekti rakendamise periood on 40 kuud (2015/01/12 - 2019/03/31)
Projekti rahastamine EU vahenditest: 105,428.09 eurot.
Omafinantseering: 18,604.96 eurot.
Projekti kogueelarve on 124,033.05 eurot.


Projektitegevuste ülevaade

Innove koostab IT turvaspetsialisti õppekava - veebruar 2017

Sihtasutus Innove koostab Eesti, Soome ja Läti partnerite ühisprojekti raames IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava kutseõppeasutustele.
Projekti "ITSVET" eesmärgiks on välja arendada kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika. SA Innove vastutab IT turvalisust käsitleva kutsehariduse õppekava koostamise eest.
Koostöös partnerkoolidega Tallinna Polütehnikumist, Riia Tehnikakolledžist ja Helsinki Business College´ist on valminud õppekava moodulite kirjeldused, mis sisaldavad õpiväljundeid, hindamiskriteeriumeid ja rakenduskavasid.
Praeguses tööetapis toimub õppekava sidumine tervikuks. Selleks ühtlustavad eksperdid moodulite eesmärkide sõnastusi, formuleeritakse kogu õppekava eesmärk ja õpiväljundid ning kooskõlastatakse õpiväljundite saavutatavuse hindamist. Samuti hinnatakse õppekava ja kutsestandardi kompetentside vastavust. Seejärel algab kõigil partneritel ingliskeelse õppekava kohandamine oma riigi õppekavade süsteemi jaoks. Alanud on valminud IT turvaspetsialisti õppekava lokaliseerimine - juuni 2017

Sihtasutus Innove koordineerib ITSVETi projekti raames IT turvaspetsialisti õppekava koostamist ja lokaliseerimist projektis osalevate riikide jaoks.
Ingliskeelne õppekava on valminud ning veebruari ja märtsikuu jooksul läbis see kolmest eksperdist koosneva ekspertgrupi arvamusküsitlused. Eksperdid olid eriala asjatundjad töömaailmast ja kutseõpetajate hulgast. Nendelt tagasisidena saadud ettepanekud arutati läbi õppekava koostajate poolt nii Lätist, Soomest kui ka Eestist ning võeti arvesse.  
Praeguses etapis toimub õppekavade lokaliseerimine. Selle raames on õppekavad tõlgitud kõikide projektis osalevate riikide keeltesse, mille järel kohandatakse see vastava riigi õppekavade süsteemi sobivaks. Eestis näiteks tehakse jätkuõppeks sobivaks ja kohandatakse ka olemasoleva IT-süsteemide õppekava valitavaks spetsialiseerumiseks.
Tallinna Polütehnikumi eestvedamisel on alanud ka õppematerjalide kaardistamine selle õppekava jaoks. SA Innove osaleb selles töös ja kaardistab talveperioodiks 2 moodulit 4st.  Kaardistamise kõrval koostatakse ka juba uusi materjale.

 

Õppematerjalide loomine - august 2017

Innoves on ITSVET projektiga seoses alanud uute õppematerjalide loomine. Koostatakse moodulite läbimiseks vajalikke praktilisi ülesandeid ja nende juhendeid ning toimub ka nende tagasisidestamine tegijate vahel. Praktiliste ülesannete juhendite koostamine - september 2017

Valmis ITVETi projekti raames koostatav IT turvaspetsialisti õppekava esialgne versioon ja toimub õppematerjalide koostamine. Moodulite sisude koostamisel töötati välja ka nende hindamiseks vajalikud ülesanded. Nüüd on käsil moodulite läbimiseks vajalike praktiliste ülesannete juhendite koostamine. 

ITSVET project is celebrating the first draft of the curriculum for the IT security specialist specialty, study materials are being developed. While creating the content of modules, assignements needed to evaluate them were also developed. Now instruction material for practical assignments, required to pass the modules are being developed.