Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / E-hindamine, e-õppevara

Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt


Tegevused 2016-2017 

KODULEHELE_DIGI_03.2017.jpg

E-hindamismetoodika ja hindamisinstrumentide väljatöötamine

1. Töötame välja ja viime läbi e-tasemetööd

 • Koostame emakeele (eesti ja vene keel), matemaatika, loodusõpetuse, eesti keel teise keelena ja sotsiaalvaldkonna ainete tasemetööde kontseptsioonid.
 • Töötame välja uuendatud tagasisidevõimalustega I ja II kooliastme e-tasemetööde prototüübid loodusõpetuses, matemaatikas ja eesti keeles ning II kooliastme e-tasemetöö prototüübi eesti keeles II keelena.
 • Viime läbi esimesed uuendatud funktsionaalsusega e-tasemetööde katsetused.

  Eesmärk on kasutusele võtta e-tasemetööd. 
   

2. Töötame välja ja viime läbi e-eksamid

 • Koostame põhikooli lõpueksamite e-eksamitööde kontseptsioonid (emakeel, loodusained, sotsiaalained, matemaatika ning võõrkeeled).
 • Töötame välja põhikooli e-eksamitööde prototüübid eesti keeles, matemaatikas ja eesti keeles teise keelena ning gümnaasiumi riigieksamitöö prototüübi eesti keeles.
 • Viime läbi esimesed e-eksamite katsetused.

  Eesmärk on kasutusele võtta e-eksamid.
   

 3. Kujundavat hindamist toetavad e-hindamisvahendid: loome diagnostiliste e-ülesannete kogud

 • Koostame e-ülesannete kogud põhikoolile koos kontseptsioonidega loodus-, sotsiaal- ja keeleainete (sh emakeel ja võõrkeeled) valdkonnas. Ülesanded esitatakse eesti- ja venekeelsete versioonidena.
   

4. Töötame välja e-kutseeksamite ja üldpädevuste e-hindamisvahendid

 • Viime kutseeksamite teooriaosad elektroonilisse testimiskeskkonda.
 • Viime I -IV kooliastme üldpädevuste hindamisvahendid elektroonilisse testimiskeskkonda.

 

Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine, soetamine ja selle kasutuselevõtt 

Toetame üldhariduse digitaalse õppematerjali arendamist

 • Kaasame üldhariduse valdkondlikud eksperdid, kaardistamaks olemasolevat õppevara ning koostame ülevaate olemasolevast, puuduvast ja vajalikust nõuetele vastavast digitaalsest õppevarast.
 • Toetame üldhariduse digitaalse õppematerjali kättesaadavuse ning ajakohasuse tagamiseks e-koolikotis olevate õppematerjalide seiramist.
   

- TÜ ja TlÜ raport „Loodusvaldkonna õpitulemuste hindamine"

- Margus Pedaste – „Uudne lähenemine loodusainete tasemetöödes"

- Elle Reisenbuk – „Uus suund: õpitulemuste välishindamine loodusainetes"

Õppevara kaardistuse kokkuvõte 

-  Õppevara kaardistamise kajastus Õpetajate Lehes – "Õppevaraturul pilt selgemaks"  


Haridus- ja Teadusministri käskkiri tegevuse "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" elluviimiseks.Täiendavat infot
tegevuste kohta leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt. 

 


Kontaktid

Marge Kõiva, programmijuht 

Epp Müil, õppevara arendamine

Rain Sannik, e-testide ja e-eksamite arendustegevused

Aimi Püüa, e-ülesannete kogude, üldpädevuste e-hindamise ja e-kutseeksamite arendustegevused