Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus / Projektitoetused

Projektitoetused


Sihtasutuse Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus kuulutab välja projektitoetuste taotlusvoorud, eesmärgiga

__thumb_-2-koolimeeskond (002)p.jpg

toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri kujunemisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.


Projektitoetust saavad taotleda

  • haridusasutused*,
  • haridusasutuste pidajad ja
  • maavalitsused.

* haridusasutus - koolieelne lasteasutus (va lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid), üldhariduskool (sh mittestatsionaarset õpet pakkuv üldhariduskool), kutseõppeasutus (sh kutseõpet pakkuv kõrgkool kutseõpet võimaldavate õppekavade osas)


Toetust saab taotleda järgmistele tegevustele

*õpiüritus – koondnimetus täiendusõppe raames läbiviidavatele erinevatele õpivormidele 


Ootame infopäevadele!

Toetuse taotlejatel on võimalik tulla 4. ja 5. aprillil nõustamisele Tallinnasse ja Tartusse. Infopäevadel keskendutakse tegevuste "Koolipõhine koolimeeskonna õpiüritus" ja "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus" tutvustamisele ning taotluste koostamise nõustamisele. 

Infopäeval tutvustatakse ka SA Innove struktuuritoetuste agentuuri taotlusvooru „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“, mis on avatud 2. maini.

Nimetatud taotlusvoorudega toetatakse kutseõppeasutustes, üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes läbiviidavaid personali arendamise tegevusi, et aidata kaasa 

  • organisatsioonikultuuri loomisele, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest (voor "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks");
  • ühise õppimise kultuuri kujunemisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist (voorud "Koolipõhine koolimeeskonna õpiüritus", "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus").

 Palume registreeruda, lisainfo saadetakse meilile:

  • 4. aprill kl 11-14 nõustamine TALLINNAS
  • 5. aprill kl 11-14 nõustamine TARTUS 

Lisainfo:
Keiu Tamm 
Heleriin Jõesalu

Projektitoetusi jagatakse Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine“ raames. Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.