Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / PRÕM / Kutsehariduse mainekujundus

Kutsehariduse mainekujundus

Panustame põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajate, aga ka üldhariduskoolide õpetajate, lastevanemate ja täiskasvanud elanikkonna teadlikkuse tõstmisesse kutseõppe eelistest, võimalustest ja erialavalikutest. Toetame kutsehariduse suhtes positiivse hoiaku kujundamist. Selleks:

 • tutvustame kutseõppe võimalusi ja erialavalikuid, populariseerime kutseõppes õppimist;
 • levitame õppimisvõimaluste infot:
  • anname välja kutseõppe teatmikku "Abiks otsustajale. Kutseõppevõimalused";
  • koordineerime töökohapõhise õppe keskset teavitustööd, sh korraldame infoüritusi, anname välja info- ja reklaammaterjale ning kajastame töökohapõhise õppe edulugusid;
  • kaardistame kutsehariduse valdkonna sihtgrupid ning levitame infot sihtgruppidele vastavates kanalites;
 • korraldame kutsemeistrivõistlusi (loe lisaks võistluste alajaotusest);
 • korraldame erinevaid mainekampaaniaid;
 • koordineerime kutseõppeasutuste kommunikatsioonialast nõustamist;
 • loome kutseõppeasutuste kommunikatsioonitöötajate võrgustiku ning koordineerime võrgustiku koostööd;
  • UUS! Kutseõppeasutuste kommunikatsiooni- ja PRÕM-koordinaatorite võrgustiku koostöökohtumine 26.-27. oktoobril Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Registreerimine kuni 10. oktoobrini SIIN.
 • toetame kutsehariduse maine tõstmise tegevuskavade raames kutseõppe populariseerimist.

Suuremad tegevused

Aastat 2017 tähistatakse oskuste aastana. Mitmeid üritusi ja tegevusi koondava teema-aasta eesmärgiks on tõmmata noorte tähelepanu kutseharidusele ja väärtustada Eesti ühiskonnas oskusi, meisterlikkust ja elukestvat õpet. Vaata lisaks oskuste aasta kodulehelt.

Oskuste aasta on ellu kutsunud Haridus- ja Teadusministeerium ning teema-aastat juhib SA Innove.
Oskuste aasta elluviimist toetab Europpa Sotsiaalfond, projekti teavitustegevuste eelarve on 87 730€. 

Eesmärgid

 • Üldhariduskoolide õpilaste teadlikkus kutseõppe võimalustest on kasvanud.
 • Põhikooli lõpetanute hulgas on tõusnud kutseõppeasutusse astujate osakaal.
 • Kutseõppe võimalusi, sh töökohapõhist õpet puudutav info on ajakohane ja kättesaadav.
 • Kutseõppeasutuste teavitustegevused on süsteemsed ja eesmärgistatud.
 • Kutsehariduse maine avalikkuses on paranenud.

Mõõdetavad tulemused

 • Aastaks 2018 on töökohapõhises õppes osalenud õppureid 4666.
 • Aastal 2018 viiakse kutsemeistrivõistlusi läbi 33 erialal.

Uuringud

2018. aastal viiakse läbi kutsehariduse maine kordusuuring (eelmised toimusid 2008. ja 2013. aastal).

Kontakt

Liina Reinsaar
Kutsehariduse maine valdkonnajuht
Telefon: 735 0740
e-post: liina.reinsaar@innove.ee

Maarja Vaikmaa
Kutsehariduse valdkonna kommunikatsioonispetsialist
Telefon: 735 0762
e-post: maarja.vaikmaa@innove.ee

Pille Triin Raitviir
Spetsialist
Telefon 735 0716
e-post: pilletriin.raitviir@innove.ee 


PRÕMi kaudu toetatakse kuut suurt tegevusvaldkonda: