Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus / Õpetaja kompetentsimudel

Õpetaja kompetentsimudel

Kompetentsimudel võimaldab igal õpetajal analüüsida õpetajatöö tervikprotsessi ning välja selgitada oma professionaalse arengu vajadused. Selle abil saab kindlaks määrata õpetaja tugevad ja arendamist vajavad küljed ning teadvustada, milliseid hoiakuid ja käitumisviise temalt oodatakse. Kompetentsimudelit saab kasutada üldhariduskoolides. See on koolidele vabatahtlik ja selle rakendamise eesmärgi (värbamine, arendus vms) valib iga asutus oma vajaduste järgi.


__thumb_-2-360_kraadi_meetod.png

360-kraadi tagasiside meetod haridusasutustele 

Õpetaja enesehindamiseks ja kompetentside analüüsimiseks pakume 360° tagasiside meetodit, mille abil saavad nii juhid, kolleegid, õpilased kui ka vanemad tagasisidet anda. 

Selleks, et Teie koolis tulemuslikult läbi viia 360° tagasiside protsess, pakume järgmisi arendus- ja koolitustegevusi. Välja töötatud ettevalmistuspakett toetab nii kooli juhtkonna kui õpetajate 360° tagasiside andmise protsessiks ettevalmistust. 

Tutvu järgneva materjaliga ning oled oodatud oma kooliga ühinema 360° tagasiside meetodi rakendama oma koolis.


Hea koolijuht, tule meeskonnaga osalema 360˚ tagasiside meetodi protsessis!

Selleks, et tagasiside meetodi läbiviimine õpetaja kompetentsimudeli põhjal oleks tulemuslik, olete juhtkonnaga oodatud ettevalmistavale seminarile.

Seminaril saab teada:

  • Mis on 360˚ tagasiside meetod ja protsess?
  • Milline on kasu õpetajale, juhile ja koolile?
  • Kuidas toimub tulemuste analüüs ja kasutamine?

Seminarid toimuvad:

  • 16. novembril 2017. a
  • 7. detsembril 2017. a
  • 23. jaanuaril 2018. a
  • 15 veebruaril 2018. a
  • 29. märtsil 2018. a
  • 10. mail 2018. a

Täpsem info ja registreerimine kadi.hajetski@innove.ee, tel 7350546


Pilootprojektis osalenud koolijuhtide tagasiside


Heidi Uustalu, Kiviõli 1.Keskkool
 

Minu hinnangul on tegemist vajaliku töövahendiga (ei pidanud ise leiutama hakkama :), mida õpetaja töö tagasisidestamisel kasutada, kuna annab võimaluse kokku koondada ühe tervikpildi ning õpetajal tekib võimalus sellele pildile otsa vaadata. Kas see pilt, mida ise näen läheb kokku sellega, mida näevad teised osapooled? Ei pruugi …, aga kui sellele ausalt otsa vaadata, on võimalik midagi muuta. Tagasiside on äärmiselt oluline, et professionaalina areneda. Väärtust lisas see, et iga numbrilise hinnangu juures tuli tuua näiteid, neid konkreetsete näidete kirjeldusi pidasid ka õpetajad järgnenud arenguvestlustes kõige väärtuslikumaks. Heaks ja kasulikuks pean kindlasti ka hindamisele eelnenud koolitusi tagasiside andmise ja vastuvõtmise kohta – kuidas teha seda nii, et ei solvaks ega solvuks :)

Merike Kaste, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 

1. võimalust eneseanalüüsiks, mille aluseks on erinevate osapoolte tagasiside 
2. teadvustada, et erinevad osapooled hindavad - väärtustavad erinevaid asju 
3. muutuda paremaks kooliks, õpetajaks: leida läbivad nõrgemad kohad ja tegeleda nendega 
4. tunda rõõmu ja uhkust tugevate külgede üle 
5. võimalus laialdaselt kaasata vanemaid kooliellu