Avaleht / Riigieksamid / Koolidele riigieksamitest / Erivajadustega õpilaste eritingimustel eksamineerimine

Erivajadustega õpilaste eritingimustel eksamineerimine

NB! Muudatused alates 21.12.2015!

Gümnaasiumis õppivatel hariduslike erivajadustega õpilastel on võimalik riigieksamite sooritamiseks taotleda eritingimusi.

Gümnaasiumilõpetajate eritingimuste taotlused tuleb esitada 30. jaanuariks eksamite infosüsteemi (EIS) kaudu.

Lisainfo:
Agnes Pihlak
SA Innove hariduslike erivajaduste peaspetsialist
agnes.pihlak@innove.ee  

Eritingimustel eksamineerimise üldised põhimõtted

Hariduslike erivajadustega õpilaste eksamid peaksid toimuma õpilasele võimalikult ligilähedases vormis ja tingimustel, nagu on olnud korraldatud tema jaoks õppetöö koolis. Juhul kui õpilasele ei ole loodud koolis õppimiseks eritingimusi, siis tõenäoliselt ei ole tal vajadust eritingimusteks ka eksamitel, v.a hiljuti tekkinud tervisekahjustused või progresseeruvad haigused.

Eritingimusi võib riigieksamitel taotleda, kui õpilane on võimeline saavutama taotletavaid õpitulemusi klassikaaslastega võrdväärsel tasemel, kuid vajab selleks tulenevalt oma erivajadusest enam aega, kirjalikke juhtnööre, töökorralduste ümberstruktureerimist vm.

Üldjuhul rakendatakse eksamineerimiseks vajalikke eritingimusi õpilastele, keda on toetatud ka igapäevases õppetöös ning kelle erivajaduse olemasolu kohta on tehtud märge Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Üldiselt tähendab eritingimustel eksami sooritamine muudatusi eksami korralduses ja/või sooritamise viisis.

Milliseid eritingimusi võib taotleda gümnaasiumi riigieksamiteks?

Kooli direktori põhjendatud otsusega ja SA Innove nõusolekul võimaldatakse erivajadusega gümnaasiumilõpetajale riigieksami sooritamiseks ühte või mitut järgmist eritingimust:

1) anda lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
2) viia eksam läbi eraldi ruumis;
3) kasutada puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
4) kasutada ilma õigekirjakontrolli programmi ehk spellerita arvutit õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav;
5) lubada vastuste üleskirjutamist tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa kirjutada;
6) lugeda eksamiküsimused ja tekst ette nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksia) õpilasele;
7) anda eksami toimumise korralduse kohta kirjalikke juhtnööre kuulmispuudega õpilasele;
8) hinnata emakeele eksamitööd diferentseeritult spetsiifilise õigekirjahäirega (düsgraafia) õpilasel;
9) muuta eksamitöö kirja suurust või koostada eksamitöö punktkirjas nägemispuudega õpilasele;
10) valmistada eksamitöö ette ja viia läbi ilma kuulamis- ja suulise osata kuulmispuudega õpilasele;
11) kasutada viipekeele tõlki kuulmispuudega õpilasel;
12) valmistada eksamitöö ette ja viia läbi ilma suulise osata raske kõnepuudega õpilasele;
13) valmistada ette ja viia läbi individuaalsest õppekavast lähtuv eksamitöö juhul, kui nõustamiskomisjoni otsusega on õpilasel riiklikus õppekavas sätestatud taotletavaid õpitulemusi vähendatud;
14) valmistada ette ja viia läbi individuaalsest õppekavast lähtuv eksamitöö eesti keeles teise keelena madalamal kui B2 keeleoskuse tasemel juhul, kui õpilane on Eestis õppinud eesti õppekeelega koolis või keelekümblusklassis vähem kui 3 aastat.

Juhul, kui õpilase erivajadusest tulenevalt on vaja kohaldada eksamineerimiseks eespool nimetamata eritingimust, kooskõlastab kool vajaliku eritingimuse SA-ga Innove.

Kuidas taotleda eritingimusi riigieksamiteks?

Kool esitab SA-le Innove eritingimuste taotluse Eksamite Infosüsteemis (EIS) jooksva õppeaasta 30. jaanuariks.
Eelneva loetelu punktides 13 ja 14 nimetatud eritingimuste kasutamisest peab kool teavitama jooksva õppeaasta 1. novembriks (kehtib alates 01.09.2016)

Iga eritingimuste rakendamise taotluse juures on kohustuslik jätta ka kooli kontaktandmed, et vajadusel saaks SA Innove kooliga ühendust võtta. SA Innove vaatab taotlused läbi ning informeerib kooli eritingimuste võimaldamisest. Arstitõendit ega õpilase täpset diagnoosi ei ole vaja esitada.
 

Millal saab rakendatava(te) eritingimus(t)e taotluse kohta vastuse?

SA Innove eelnevat nõusolekut vajavate eritingimuste võimaldamise kohta saab vastuse hiljemalt 1. aprilliks.
 

Mõned näited eritingimustest, mida on koolil õpilase jaoks võimalik taotleda

Eksamitöö vormi muutmine tuleb arvesse näiteks juhul, kui õpilane kasutab õppetööks punktkirja ning vajab seda ka eksamitöö puhul. Raskete liikumispuuete korral, kus õpilane ei ole võimeline ennast liigutama kirjutamiseks või arvutis trükkimiseks vajalikul määral, on võimalik õpilasel vastata suuliselt ja lasta vastused üles kirjutada tugiisiku poolt.

Erinevatel juhtudel võivad õpilasele olla vajalikud abivahendid. Näiteks liikumispuude puhul võib olla vajalik eksamitöö vastuste trükkimine arvutil, nägemispuudega õpilastel võivad abivahenditeks olla punktkirjamasin, arvuti, luup vm. Lisaks on võimalik nägemispuudega õpilasele tellida eksamitöö suurendatud kirjas. Kui õpilane kasutab abivahendit, mis häirib kaaseksaminande, siis tuleb tema puhul arvestada eraldi eksamiruumiga.

Teatud juhtudel võib olla vajalik anda õpilasele eksami sooritamiseks lisaaega. See võib tuleneda abivahendite võimalikust kasutuskiirusest. Samuti võib eksamineerimise aeg pikeneda raskete haiguste puhul, kus õpilane väsib kiiresti. Lisaks on võimalik vastava näidustuse korral taotleda õpilasele eksami sooritamise ajaks puhkepause. Õpilase raske somaatilise haiguse puhul (ka mõnel muul juhul) võib õpilane vajada eksami sooritamiseks eraldi ruumi.

Diferentseeritud hindamist eesti keele eksamil on koolil võimalik taotleda vaegkirjutajatest gümnaasiumilõpetajatele. Diferentseeritud hindamine toimub vastavalt hindamisjuhendile ning soovitame enne vastava taotluse esitamist õpetajal ja õpilasel eelmiste aastate hindamisjuhenditega tutvuda ja analüüsida, kas konkreetse õpilase puhul on diferentseeritud hindamise taotlemine vajalik (hindamisjuhendid on kättesaadavad SA Innove kodulehel).

Erivajadustega õpilaste eksamineerimist reguleerib Haridus- ja teadusministeeriumi määrus nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“ (15.12.2015)

Loe põhikooli HEV õpilaste eritingimustel eksamineerimisest siin.