Avaleht / Riigieksamid / Koolidele riigieksamitest / Erivajadusega õpilase eritingimustel eksamineerimine

Erivajadusega õpilase eritingimustel eksamineerimine

Tasemetööde ja eksamite läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade või õpilase õppe aluseks oleva õppekava üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja õpitulemuste omandatust selleks, et muuhulgas anda õpilasele, vanemale, koolile, kooli pidajale ja riigile võimalikult objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest ning sellest, milline on kooli panus õpilaste edasijõudmisse. Lisaks tehakse eksamite põhjal otsus õpilase kooliastme lõpetamise kohta.

Iga õppija on oma arengu, oskuste ja teadmiste poolest erinev, millest tulenevalt ei pruugi tavaviisil esitatava eksamitöö sooritamine olla võimetekohane. Haridusliku erivajadusega õppija eksamid peaksid toimuma õpilasele võimalikult ligilähedases vormis ja tingimustel, nagu on olnud korraldatud tema jaoks õppetöö koolis. Kohandustega eksami sooritamise võimalust nimetatakse eritingimustel eksamineerimiseks, mille puhul tehakse üldiselt muudatusi eksami korralduses ja/või sooritamise viisis. Üldjuhul võimaldatakse eksamineerimiseks vajalikke eritingimusi õpilasele, keda on toetatud igapäevases õppetöös ning kelle erivajaduse olemasolu kohta on tehtud märge Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Tasemetöid ja eksameid korraldab SA Innove, kus

 • eritingimustel eksamineerimise teemal abistab HEV peaspetsialist Agnes Pihlak agnes.pihlak@innove.ee
 • eksamite korralduse ja eksamite infosüsteemi kohta tekkinud küsimuste osas saab pöörduda peaspetsialist Polina Popova polina.popova@innove.ee poole. 


Üldjuhul rakendatakse eksamineerimiseks vajalikke eritingimusi õpilastele, keda on toetatud ka igapäevases õppetöös ning kelle erivajaduse olemasolu kohta on tehtud märge Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Eritingimusi võib riigieksamitel taotleda, kui õpilane on võimeline saavutama taotletavaid õpitulemusi klassikaaslastega võrdväärsel tasemel, kuid vajab selleks tulenevalt oma erivajadusest enam aega, tööd erivormis vm. Üldiselt tähendab eritingimustel eksami sooritamine muudatusi eksami korralduses ja/või sooritamise viisis.

Taotlus eritingimustel eksamineerimiseks tuleb teha koolil eksamite infosüsteemis konkreetse õpilase eksamiregistreeringu lehel.

Õpetused eritingimuste taotlemise kohta leiab SIIT

Riigieksamitel on eritingimuste osas kaks olulist tähtaega, mida meeles pidada:

 • 1. novembriks tuleb teada anda alljärgnevate eritingimuste osas 
  • a. individuaalsest õppekavast lähtuv eksamitöö
  • b. individuaalsest õppekavast lähtuv eksamitöö eesti keel teise keelena
 • 30. jaanuariks tuleb esitada taotlus eritingimuste võimaldamiseks kõikide ülejäänud eritingimuste osas

Riigieksamitel tuleb kõik soovitavad eritingimused kooskõlastada eksameid korraldava asutusega. Iga valitava eritingimuse juurde tuleb lisada lühike ja konkreetne põhjendus (joonis 1), miks soovitakse valitavat eritingimust ja kuidas on õpilast igapäevaselt toetatud.

__thumb_-2-joonis3.jpg

Joonis 1. Taotletava eritingimuse vajalikkust tuleb põhjendada

Individuaalsest õppekavast lähtuva eksamitöö korral tuleb 1. novembriks lisaks taotlusele saata ka eksaminandi individuaalne õppekava HEV peaspetsialisti e-mailile.

Kooli direktori põhjendatud otsusega ja SA Innove nõusolekul võimaldatakse erivajadusega gümnaasiumilõpetajale riigieksami sooritamiseks ühte või mitut järgmist eritingimust:

 • anda lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
 • viia eksam läbi eraldi ruumis;
 • kasutada puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
 • kasutada ilma õigekirjakontrolli programmi ehk spellerita arvutit õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav;
 • lubada vastuste üleskirjutamist tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa kirjutada;
 • lugeda eksamiküsimused ja tekst ette nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksia) õpilasele;
 • anda eksami toimumise korralduse kohta kirjalikke juhtnööre kuulmispuudega õpilasele;
 • hinnata emakeele eksamitööd diferentseeritult spetsiifilise õigekirjahäirega (düsgraafia) õpilasel;
 • muuta eksamitöö kirja suurust või koostada eksamitöö punktkirjas nägemispuudega õpilasele;
 • valmistada eksamitöö ette ja viia läbi ilma kuulamis- ja suulise osata kuulmispuudega õpilasele;
 • kasutada viipekeele tõlki kuulmispuudega õpilasel;
 • valmistada eksamitöö ette ja viia läbi ilma suulise osata raske kõnepuudega õpilasele;
 • valmistada ette ja viia läbi individuaalsest õppekavast lähtuv eksamitöö juhul, kui nõustamiskomisjoni otsusega on õpilasel riiklikus õppekavas sätestatud taotletavaid õpitulemusi vähendatud;
 • valmistada ette ja viia läbi individuaalsest õppekavast lähtuv eksamitöö eesti keeles teise keelena madalamal kui B2 keeleoskuse tasemel juhul, kui õpilane on Eestis õppinud eesti õppekeelega koolis või keelekümblusklassis vähem kui 3 aastat.

Juhul, kui õpilase erivajadusest tulenevalt on vaja kohaldada eksamineerimiseks eespool nimetamata eritingimust, kooskõlastab kool vajaliku eritingimuse märkides oma vajaduse märkuste lahtrisse.

Iga eritingimuste rakendamise taotluse juures on kohustuslik jätta ka kooli kontaktandmed, et vajadusel saaks eksameid korraldav asutus kooliga ühendust võtta. Vastuse eritingimuste võimaldamise kohta saab hiljemalt 1. aprilliks (joonis 2).

__thumb_-2-joonis4.jpg

Joonis 2. Kinnitatud eritingimus kooli vaates


Mõned näited eritingimustest, mida on koolil õpilase jaoks võimalik taotleda

Eksamitöö vormi muutmine tuleb arvesse näiteks juhul, kui õpilane kasutab õppetööks punktkirja ning vajab seda ka eksamitöö puhul. Raskete liikumispuuete korral, kus õpilane ei ole võimeline ennast liigutama kirjutamiseks või arvutis trükkimiseks vajalikul määral, on võimalik õpilasel vastata suuliselt ja lasta vastused üles kirjutada tugiisiku poolt.

Erinevatel juhtudel võivad õpilasele olla vajalikud abivahendid. Näiteks liikumispuude puhul võib olla vajalik eksamitöö vastuste trükkimine arvutil, nägemispuudega õpilastel võivad abivahenditeks olla punktkirjamasin, arvuti, luup vm. Lisaks on võimalik nägemispuudega õpilasele tellida eksamitöö suurendatud kirjas. Kui õpilane kasutab abivahendit, mis häirib kaaseksaminande, siis tuleb tema puhul arvestada eraldi eksamiruumiga.

Teatud juhtudel võib olla vajalik anda õpilasele eksami sooritamiseks lisaaega. See võib tuleneda abivahendite võimalikust kasutuskiirusest. Samuti võib eksamineerimise aeg pikeneda raskete haiguste puhul, kus õpilane väsib kiiresti. Lisaks on võimalik vastava näidustuse korral taotleda õpilasele eksami sooritamise ajaks puhkepause. Õpilase raske somaatilise haiguse puhul (ka mõnel muul juhul) võib õpilane vajada eksami sooritamiseks eraldi ruumi.

Diferentseeritud hindamist eesti keele eksamil on koolil võimalik taotleda vaegkirjutajatest gümnaasiumilõpetajatele. Diferentseeritud hindamine toimub vastavalt hindamisjuhendile ning soovitame enne vastava taotluse esitamist õpetajal ja õpilasel eelmiste aastate hindamisjuhenditega tutvuda ja analüüsida, kas konkreetse õpilase puhul on diferentseeritud hindamise taotlemine vajalik (hindamisjuhendid on kättesaadavad SA Innove kodulehel).

Kõikide taotletavate eritingimuste puhul hindab eksameid korraldav asutus nende põhjendatust. Et eksaminandi tundmata kaalutleda eritingimuste vajalikkuse üle, on vajalik, et esitatavad taotlused tooksid selgelt esile selle, et konkreetne inimene eritingimust tõesti vajab. Põhjendus võiks sisaldada seda, kuidas ja kui kaua on varasemalt õpilast tema õppetöös toetatud (milliste meetmete läbi), kuidas mõjutab õpilase erivajadus tema igapäevast toimetulekut ja kuidas aitab eritingimus õpilast eksamil. Napisõnaliste põhjenduste puhul on keeruline teha otsuseid, mis parimal võimalikul viisil arvestaksid õpilaste vajadusi ja tagaksid samas sarnaste hariduslike erivajadustega õpilastele ühetaolise kohtlemise eksamil.


Eritingimuste võimaldamine varemlõpetanutele

Riigieksamite sooritamise õigus on ka neil, kes on gümnaasiumi juba lõpetanud, kuid kes soovivad parandada oma varasemat riigieksamitulemust. Varemlõpetanud erivajadusega inimesel on võimalus taotleda riigieksami sooritamiseks eritingimusi kahel viisil:

 • kohapeal avaldust täites tuleb teha märge vastavasse kastikesse, avaldus edastatakse HEV peaspetsialistile, kes inimesega seejärel ühendust võtab ja täpsustab soovitavad eritingimused ja edasised asjaolud;
 • ennast eksamite infosüsteemis eksamitele registreerides tuleb lisaks anda oma soovist märku saates e-mail HEV peaspetsialistile.

Taotluse esitamise tähtaeg on 20. jaanuar.


Eritingimustel eksamineerimist ja tasemetööde korraldamist reguleerib Haridus- ja teadusministeeriumi määrus nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord" (15.12.2015).