Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2007-2013

Struktuuritoetuste periood 2007-2013

SA Innove vahendas kokku üle 383 miljoni euro järgmiste suundade Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusraha:

  • Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund „Elukestev õpe"
  • Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund „Pikk ja kvaliteetne tööelu"
  • Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund „Hariduse infrastruktuuri arendamine"

Suunas "Elukestev õpe" ning "Pikk ja kvaliteetne tööelu" toimusid avatud taotlusvoorud, kus taotlemine oli avatud kõigile määruses toodud sihtgruppidele. 

Elukeskkonna arendamise rakenduskavasse planeeritud Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi toetusraha on Innove koordineerida üle 211 miljoni euro, mis jaotatakse toetuse saajatele läbi investeeringute kavade. Avatud taotlemist ei toimu, toetuse saaja on määratud riiklikul tasandil. Toetusraha abil renoveeritakse ja ehitatakse üle Eesti õppehooneid, õpilaskodusid, noorte- ja nõustamiskeskusi, kaasajastatakse õppevahendeid, seadmeid ja sisustust.

SA Innove koordineerida on kolm meedet:
Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine - toetatakse 87 projekti.
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine – toetatakse 34 projekti.
Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine – toetatakse 49 projekti.


Toetuse saajate andmete avalikustamine

Pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist avalikustatab SA Innove toetuse saaja, projekti nime ning toetuse summa Innove kodulehel alajaotuses Toetatud projektid.


Struktuuritoetuste periood 2004 - 2006

SA Innove koordineerida oli 1,1 miljardit krooni (70, 3 miljonit eurot) Euroopa Liidu struktuuritoetust. 

Euroopa Regionaalarengu Fondi abil toetati meetmes 4.3 „Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine” 10 kutsekooli, 4 kutsekõrgharidust pakkuvat kooli, 5 teavitamise- ja nõustamiskeskust ning 7 noortekeskust. Kokku sai toetusraha 66 erinevat projekti. Galeriid toetust saanud projektidest on võimalik vaadata SIIT

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1 „Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” raames toimus 6 taotlusvooru ning toetust sai kokku 201 projekti.

Toetuse vahendamine läks edukalt, välja maksti pea kõik plaanitud toetussummad. Perioodi lõpuks oli Euroopa Sotsiaalfondi toetuse kasutamise protsent kogu mahust 100,02 % ning Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul 99, 83%.