Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020

Struktuuritoetuste periood 2014-2020

Siit alajaotusest leiate infot EL struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 kohta.


Perioodil 2014-2020 vahendab Innove allolevate valdkondade toetusraha.

Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkond

Koolivõrgu korrastamine241 miljonit eurot
Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa põhikoolikoolivõrgu ja gümnaasiumivõrgu korrastamisele. 
Põhikoolivõrgu korrastamise esimesse taotlusvooru sai ettepanekuid esitada kuni 30.06.2016.

Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine
Toetuse andmise eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist.
Tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" (taotlusvoor sulgus 02.05.2016)

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul (taotlusvoor sulgus 28.11.2016)

Haridustugiteenused35 miljonit eurot
Maakondades on haridustugiteenuseid pakkuvad keskused ning karjääri- ja õppenõustamisteenuste pakkumine on laienenud.

Õpetajate täienduskoolitused - 24 miljonit eurot
Riik toetab ja nüüdisajastab nii üldharidus- kui ka kutsekoolide õpetajate ja haridusasutuste muude töötajate täiendkoolitust. 

Kaasaegsed õppevahendid ja e-õppevara - 40 miljonit eurot
Töötatakse välja e-õppematerjale erinevates õppeainetes ning toetatakse uuenduslike õppevaralahenduste kasutuselevõttu ja luuakse e-õppevara platvorm. 

Kvalifikatsioonita või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanute koolitamine - 38 miljonit eurot
2020. aastaks ca 50 000 inimest omandanud kvalifikatsiooni või kompetentsitunnistuse ning paljud on omandanud erinevaid võtmepädevusi. 

Ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmine

Töökohapõhine õpe51 miljonit eurot
Töökohapõhise õppe kohtade arv suureneb 500-lt 2000-ni, mis peaks pakkuma õppimisvõimalusi ka neile, kellele tavapärane õppekorraldus ei sobi.

Noortele suunatud tegevused - 16 miljonit eurot
Sihiks on, et eri programmide toel väheneb mitteõppivate ja mittetöötavate noorte arv. 


Sotsiaalministeeriumi valdkond

Tööhõive toetamine77 miljonit eurot 
Koolitatakse ja nõustatakse noori, madala kvalifikatsiooniga ning riskirühmadesse kuuluvaid inimesi, et neid tuua tööturule.
Taotlusvooru "Töölesaamist toetavad teenused" 2 tegevust - noorte töötute ning pikaaegsete töötute tööturule toomine - on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. 

Erivajadustega inimeste ja nende pereliikmete toetamine – 52 miljonit eurot
Pakutakse tööle minemiseks vajalikke hoolekande- ja tugiteenuseid.
Esimene taotlusvoor summas 5,3 miljonit eurot sulgus 31. oktoobril 2016.

Lastehoid - 8 miljonit eurot
Kokku pakutakse lapsehoidu 1200 lapsele kolmeks aastaks. 
Esimene taotlusvoor sulgus 31. augustil 2015. 

Kvalifikatsiooni tõstvad koolitused - 38 miljonit eurot
2020. aastaks on ca 50 000 inimest omandanud kvalifikatsiooni või kompetentsi-tunnistuse ning paljud on omandanud erinevaid võtmepädevusi.

Töövõime toetamine – 200 miljonit eurot
Sobivaid teenuseid ja abivahendeid plaanitakse pakkuda ligi 54 000 inimesele.

Toiduabi8,9 miljonit eurot
Enim puudust kannatavate inimeste abistamiseks on loodud Euroopa abifond, mille toetusel plaanitakse abivajajatele jagada nii ostetud kui ka annetatud toitu.

Siseministeeriumi valdkond

Uussisserändajate toetamine9,5 miljonit eurot
Luuakse erinevaid tugiteenuseid- ja võrgustikke uussisserändajate kohanemise tagamiseks.

Kultuuriministeeriumi valdkond

Lõimumise toetamine10 miljonit eurot
Aidatakse vähelõimunud püsielanikel osaleda Eesti ühiskonnas, sh tööhõives, elukestvas õppes ja kodanikuühiskonnas.

Lisainfot ja nõu soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemisega arvestamise kohta nii taotlustes kui ka rahastuse saanud projektides saate Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuselt.