Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Õpetajate baaskoolitused ja arendustegevused

Õpetajate baaskoolitused ja arendustegevused

Taotlusvoor määruse „Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuses „Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused" oli avatud 22. veebruarist kuni 10. aprillini 2017.

Toetuse saajad
 

Toetatavad tegevused 

1. Õpetaja ja kutseõpetaja kutsestandardites kirjeldatud kompetentsid, neid kirjeldavad tegevusnäitajad ja teadmised erinevatel kutsetasemetel:

 • õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine ning õpikeskkonna kujundamine;
 • õppimise ja õppija arengu toetamine;
 • refleksioon ja professionaalne enesearendamine, kolleegide toetamine, nõustamine ja mentorlus;
 • erialaõppe arendamine;
 • arendus-, loome- ja teadustegevus ning metoodika ja õpivara arendamine;
 • juhtimine ja eestvedamine, fookusega liidrioskuste arendamisele ja õpiprotsessi juhtimisele;
 • õpetajate ja õppejõudude eripedagoogilised pädevused kaasava hariduse rakendamiseks.


2. Ainedidaktika töötavatele õpetajatele

Taotlusvooru raames pakutavad projektid peavad vastama järgmistele tingimustele:

a) Koolitused ja arendustegevused peavad toetama läbivalt:

 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja selle õppetöös kasutamise oskuse tõusu;
 • eneseanalüüsioskuse ja uurimispädevuse kasvu;
 • õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu.

b) Pakutavate koolituste maht on vähemalt 32 tundi. 
 

Taotlejad

 • Taotlejaks võivad olla Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Eelarve / toetuse osakaal

 • Taotlusvooru eelarve on 800 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 680 000 ja riiklik kaasfinantseering 120 000 eurot.
 • Toetuse piirsumma ühe taotluse kohta on 400 000 eurot.
 • Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
   

Määrus ja infomaterjalid


Taotluste esitamine


Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus. 
Lisainfo telefonil 735 0528.