Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Ettevõtlusõpe

Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks

Määruse „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks" raames oli avatud taotlusvoor 9. jaanuarist 2017 kuni 13. märtsini 2017 kl 17.00.

Innovesse esitati 60 taotlust. Toetuse saajate nimekiri 

NB! ID-kaardi ja mobiil-IDga allkirjastamise tõrke tõttu pikendati vooru "Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks" tähtaega 13. märtsini 2017 kl 17.00.

Toetuse andmise eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust. 


Toetatavad tegevused on kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil:

 • kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe läbiviimisesse;
 • ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused;
 • väljaspool kooli ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad tegevused.
   

Projektide tegevuste sihtrühm:

 • õppurid; 
 • õpet läbiviivad spetsialistid.
   

Taotlejad, partnerid

 • Taotlejad võivad olla koolid, era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
 • Taotleja peab projekti kaasama vähemalt ühe partneri. Kui taotleja ei ole kool, peab vähemalt üks projekti partner olema kool.
 • Taotleja ega partner ei või olla asutus või juriidiline isik, mida haridus- ja teadusministeerium toetab taotluse vastavuse kontrollimise ajal ettevõtlusõppe arendamise eesmärgil tegevuskava ja partnerlusleppe põhiselt.
   

Eelarve/toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on 180 000 eurot.
 • Toetuse piirsumma ühe taotluse kohta on 1000 eurot kuni 25 000 eurot. 
 • Minimaalne kindlasummaline makse on 1000 eurot ning maksimaalne kindlasummaliste maksete arv ühes taotluses on viis kindlasummalist makset.
 • Toetuse maksimaalne määr on kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
   

Määrus ja infomaterjalid


Taotluste esitamine

Infopäevad 

 • 20. ja 23. jaanuaril  toimunud infopäevade materjalid on leitavad siit.
   


Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri 
elukestva õppe keskus. 
Lisainfo telefonil 735 0528.