Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Hoolekandeteenused

Hoolekandeteenused

Määruse „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" taotlusvoor oli avatud 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2016 kl 17:00.
Toetuse saajate nimekiri (17.01.17)

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.
 

Toetatavad tegevused 

Toetust antakse projektile, mille elluviimisega kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös arendatakse ja osutatakse projekti taotleja või partnerina kaasatud kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil käesoleva määruse §-s 5 sätestatud eesmärkide ja tulemuse saavutamiseks järgmisi hoolekandeteenuseid omaette või kombineerituna:
1. koduteenus;
2. tugiisikuteenus;
3. isikliku abistaja teenus;
4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus.
 

Taotleja / partner

  • Taotleja võib olla kohaliku omavalitsuse üksus või maakondlik omavalitsuste liit. Toimepiirkonna moodustamiseks peab kohaliku omavalitsuse üksus taotlejana kaasama partnerina vähemalt ühe kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakondlik omavalitsuste liit vähemalt 50% liitu kuuluvatest kohaliku omavalitsuse üksustest, kuid toimepiirkonna miinimumsuurus ei tohi olla väiksem kui 5000 inimest.
  • Partner võib olla: kohaliku omavalitsuse üksus; maakondlik omavalitsuste liit; juriidiline isik; FIE; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, v.a asutus, mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust ministri käskkirja alusel. 
     

Eelarve / toetuse määr

  • Taotlusvooru eelarve on 5 300 000 eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha.
  • Toetuse vähim summa projekti kohta on 50 000 ja suurim summa 225 000 eurot. Kui toetatavad tegevused toimuvad ühe maakonna ulatuses, kus partneritena on kaasatud vähemalt 50% kohaliku omavalitsuse üksustest, on toetuse suurim summa 375 000 eurot projekti kohta. Iga lisanduva maakonna puhul, kus partneritena on kaasatud vähemalt 50% kohaliku omavalitsuse üksustest, suureneb toetuse maksimaalne summa 225 000 euro võrra.
  • Toetuse osakaal on kuni 85% abikõlblikest kuludest projekti abikõlblikkuse perioodi esimese 12 kuu jooksul, kuni 75% järgmise kuue kuu jooksul ja kuni 65% järgmise kuue kuu jooksul. Ülejäänud projekti rahastus kaetakse omafinatseeringuga. 
     

Määrus ja infomaterjalid

Taotluste esitamine


LisamaterjalidTaotlusvooru viis läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri tööelu keskus.
Lisainfo telefonil 735 0760.