Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Keeleõppetegevused

Keeleõppetegevused

17. oktoobrist kuni 28. novembrini 2016 kl 17.00 oli avatud tegevuse "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul" Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor. Toetuse saajad on leitavad siit.
Järgmine taotlusvoor on kavas 2017 III kvartalis.

Toetuse andmise eesmärk on ebapiisava keeleoskusega elanikkonna keeleoskuse arendamine, noorte ja laste keelteoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine. 

Taotlusvooru eelarve on 746 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 634 100 ja riiklik kaasfinantseering 111 900 eurot. 

Toetatavad tegevused

1) Võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja võõrkeeleõpetajate rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritamise toetamine eesmärgiga tõsta rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadiga võõrkeeleõpetajate arvu.

 • Sihtgrupp: võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ja võõrkeeleõpetajad. 
 • Taotlejad: juriidilisest isikust võõrkeeleõpetajate aineühendused, õpetajate aineühenduste katusorganisatsioonid ja õpetajakoolituse esmaõpet ja täienduskoolitust pakkuvad ülikoolid.
 • Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. mai 2016 kuni 31. detsember 2020, kuid projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 36 kuud.
 • Toetuse määr: maksimaalne toetus projekti kohta on kuni 70 000 eurot; toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Tegevuse kogueelarve: 70 000 eurot.
 • NB! Projektitaotlus peab katma üle-eestiliselt kõigi tegevuses nimetatud õpetajate kulude hüvitamist, edukaks tunnistatakse üks enim punkte saanud projekt.


2) Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine.

 • Sihtgrupp: ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega täiskasvanud ja koolikohustuseeast välja jõudnud noored.
 • Taotlejad: kohaliku omavalitsuse üksused.
 • Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. mai 2016 kuni 31. detsember 2020, kuid projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 24 kuud.
 • Toetuse määr: maksimaalne toetuse summa projekti kohta on kuni 10 000 eurot; maksimaalne toetuse summa taotlejale ei saa olla suurem kui 100 000 eurot; toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Tegevuse kogueelarve: 335 000 eurot.


3) Haridusasutuste keelealased koostöötegevused.

 • Sihtgrupp: lapsed ja noored kuni 26. eluaastani.
 • Taotlejad: haridusasutused; tegevuses peab kaasama koostööpartnerina teisi haridusasutusi.
 • Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. mai 2016 kuni 31. detsember 2020, kuid projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 24 kuud. 
 • Toetuse määr: maksimaalne toetuse summa projekti kohta on kuni 10 000 eurot; maksimaalne toetuse summa taotlejale ei saa olla suurem kui 100 000 eurot; toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. 
 • Tegevuse kogueelarve: 341 000 eurot.

   

Määrus ja infomaterjalid

Taotluste esitamine

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee 
Taotluste esitamise tähtaeg oli 28. november 2016 kl 17.00.  


Infopäev

Taotlusvooru tutvustav infopäev toimus 5. oktoobril Tallinnas. Infopäeva materjalid on leitavad siit.


Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus. 
Lisainfo: tel 735 0528