Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Õpetajate lisaeriala

Töötavate või tööd alustavate õpetajate lisaeriala omandamine

Määruse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" tegevuse 3 "Töötavate või tööd alustavate õpetajate lisaeriala omandamine" taotlusvoor oli avatud 20. aprillist kuni 31. maini 2016 kl 17:00. Toetust said 13 esitatud projektist 11 projekti.

Taotlusvooru oodatakse taotlusi, mis võimaldavad paindliku õppe käigus põhikoolis töötavale õpetajale ühe või mitme lisaeriala, loodus- ja täppisteaduste valdkonna lisaeriala, lõimitud aine ja keeleõppe või eripedagoogilise lisapädevuse omandamist ning pedagoogilise pädevuse omandamist tööd alustavatele, muudelt elualadelt õpetajakutsesse sisenejatele.


Taotlejad

Taotlejaks võisid olla õpetajatele taseme- või täiendusõpet pakkuvad avalik-õiguslikud ülikoolid.

Eelarve/toetuse määr

  • Taotlusvooru eelarve on 660 000 eurot.
  • Taotletava toetuse maksimaalne summa on kuni 63 000 eurot projekti kohta. 
  • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.

Määrus ja infomaterjalid

Taotluste esitamine

Infopäevad

  • Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimusid 2. mail Tallinnas ja 5. mail Tartus. 
    Infopäevade materjalid on leitavad SIIT.  
     

Taotlusvooru viis läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus. 
Lisainfo telefonil 735 0528.