Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Õpetajate täiendusõpe

Õpetajate täiendusõpe

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuste taotlusvoor "Õpetajate täiendusõpe" on avatud 20. novembrist 2017 kuni 8. jaanuarini 2018 kl 17.00.
 

Taotlejad

 • kõrgkoolid ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavad haridus- ja teadusministri määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard" nõuetele.


Taotlusvooru teemad

1. Täiendusõpe aine- ja kutseõpetajatele prioriteetsel teemal „Kaasava hariduse rakendamine"

 • Täiendusõppe projektid peavad andma õpetajatele teadmised ja oskused: 
  - mis on käitumisraskuste põhjused, kuidas neid süsteemselt analüüsida ning millised on efektiivsed ennetus- ja sekkumisstrateegiad;
  - kuidas organiseerida koosõpetamist (õpetaja ja teise kolleegi või mõne muu professionaali vahel);
  - kuidas toetada õpilaste õpimotivatsiooni;
  - kuidas nõustada lapsevanemaid ja teha nendega koostööd õppijate toetamiseks.
 • Täiendusõppe projektid HEV koordinaatoritena töötavatele õpetajatele nõustamisoskuste arendamiseks.  


2. Täiendusõpe prioriteetsel teemal "Ohutus"

 • Täiendusõppe projektid peavad andma õpetajatele teadmised ja oskused, kuidas aine või eriala õpetamise kaudu arendada õppijates teadlikkust oma turvalisuse tagamisel digitaalses keskkonnas.


3. Täiendusõpe prioriteetsel teemal "Tervis, rõhuasetusega vaimsele tervisele"

 •  Täiendusõppe projektid peavad andma õpetajatele teadmised ja oskused, kuidas:
  - luua ja hoida vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda, kasutada olukorrale sobivaid suhtlusviise ja lahendada distsipliiniprobleeme;
  - jälgida, hinnata ja väärtustada oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist ning ennetada läbipõlemist. 


Täiendusõpe peab toetama läbivalt:
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja selle õppetöös kasutamise oskuse tõusu, eneseanalüüsioskuse ja õpilaste üld(võtme)pädevuste kujundamise kasvu. 

Täiendusõppesse registreerumine ja tagasiside kogumine osalejatelt peab toimuma keskse täiendusõppekalendri kaudu.

Eelarve, taotluste esitamine

 • Taotlusvooru eelarve on kuni 300 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 255 000 eurot ja riiklik kaasfinantseering 45 000 eurot. 

 • Toetuse maksimaalne osakaal kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

 • Ühe projekti kohta taotletav toetus võib olla kuni 8000 eurot. 

 • Taotlused tuleb esitada hiljemalt 8. jaanuariks 2018 kl 17.00 struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee 

Määrus ja infomaterjalid


Infotunnid

Taotlejatele toimuvad SA Innoves (Lõõtsa 4, Tallinn) infotunnid:

 • 11. detsembril kl 13-15 ja kl 15-17 - REGISTREERU hiljemalt 5. detsembril
 • 18. detsembril kl 13-15 ja kl 15-17 - REGISTREERU hiljemalt 12. detsembril


Taotluste hindamise materjalid


Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus. 

Lisainfo: tel 735 0528