Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Õpetajate täiendusõpe

Õpetajate täiendusõpe

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuste taotlusvoor "Õpetajate täiendusõpe" oli avatud 06.02 – 06.03.2017. Toetuse saajad
 

Taotlejad

  • kõrgkoolid ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavad haridus- ja teadusministri määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard" nõuetele.


Taotlusvooru teemad

  • Täiendusõpe aine- ja kutseõpetajatele prioriteetsel teemal „Kaasav haridus"

- Täiendusõppe projektid peavad andma õpetajatele teadmised ja oskused, kuidas:
• kohandada õpet hariduslike erivajadustega õppijatele;
• hinnata haridusliku erivajadusega õppijat;
• teha koostööd HEV õppija toetamiseks kolleegide ja HEV õppija vanematega.

- Täiendusõppe projektid nõustamisoskuste arendamiseks õpetajatele, kes töötavad HEV koordinaatoritena.  

  • Täiendusõpe klassi- ja aineõpetajatele prioriteetsel teemal „Ohutus"

- Täiendusõppe projektid peavad andma õpetajatele teadmised ja oskused, kuidas aine õpetamise kaudu arendada õppijates teadlikkust oma turvalisuse tagamisel liikluses, tule- ja veeohu korral ning kuidas kujundada õppijates üldisi hoiakuid, mis väärtustavad ohutust.


Täiendusõpe peab toetama läbivalt: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja selle sisu õppetöös kasutamise oskuse tõusu, eneseanalüüsioskus ja uurimispädevuse kasvu, õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu. 
 

Vooru tähtaeg, eelarve, taotluste esitamine

  • Taotlusvoor oli avatud 06.02 – 06.03.2017 kl 17.00.
  • Taotlused tuli esitada struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee
  • Eelarve on kuni 150 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 127 500 eurot ja riiklik kaasfinantseering 22 500 eurot.
  • Ühe projekti kohta taotletav toetus võib olla kuni 8000 eurot. 
  • Toetuse maksimaalne osakaal kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
     

Määrus ja infomaterjalid


Infopäev

Taotlusvooru tutvustav infopäev toimus 16. veebruaril SA Innoves. Materjalid on leitavad siit.


Taotluste hindamise materjalid


Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus. 

Lisainfo: 735 0528