Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Õpetajate täiendusõpe

Õpetajate täiendusõpe ja baaskoolitused

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuste "Õpetajate täiendusõpe" ja "Õpetajate baaskoolitused" taotlusvoorud. Toetuse saajad on leitavad siit.


Õpetajate täiendusõpe

 • Toetuse taotlejad: kõrgkoolid; MTÜd; ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavad haridus- ja teadusministri määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard" nõuetele.
 • Vooru maht on kuni 150 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 127 500 eurot ja riiklik kaasfinantseering 22 500 eurot.
 • Ühe projekti kohta taotletav toetus võib olla kuni 8000 eurot.
 • Toetuse maksimaalne osakaal kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Taotlusvooru teemad: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, hariduslike erivajadustega õppurite märkamine ja toetamine, mittestatsionaarset õppevormi pakkuvas gümnaasiumis töötava õpetaja ja kutseõppeasutuses töötava õpetaja andragoogiline pädevus, õpetaja kui liider.
 • Täiendusõpe peab toetama läbivalt: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja selle sisu õppetöös kasutamise oskuse tõusu, eneseanalüüsioskus ja uurimispädevuse kasvu, õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu.
 • Toetatavate tegevuste projektide abikõlblikkuse periood peab jääma vahemikku 01.09.2015 - 31.12.2018. 
 • Taotlusvoor oli avatud 27.01 – 02.03.2016, Innovesse esitati 81 nõuetele vastavat taotlust, toetuse saajad selguvad juuni alguses. 
   

Õpetajate baaskoolitused

 • Toetust võivad taotleda Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.
 • Vooru maht on kuni 600 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 510 000 eurot ja riiklik kaasfinantseering 90 000 eurot.
 • Ühe projekti kohta taotletav toetus võib olla kuni 400 000 eurot.
 • Toetuse maksimaalne osakaal kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Taotlusvooru teemad: õpetaja kutsestandardites kirjeldatud kompetentsusnõuete (kompetentside) arendamine erinevatel kutsetasemetel (2016. a on nendeks: õpikeskkonna kujundamise kompetents, õppimise ja arengu toetamise kompetents ning kompetents reflektsioon ja professionaalne enesearendamine), info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine õppe-eesmärkide saavutamiseks, õpetaja uurimispädevuse arendamine, kaasav haridus mitmekultuurilises õpikeskkonnas, koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusest tuleneva lasteaia töökorralduse muudatuste elluviimise toetamine.
  Ühe taotlusvooru teema lõikes tuleb baaskoolitusi pakkuda erinevatel kutsetasanditel. Kutsetasandi määramise aluseks on õpetaja kutsestandardid. Iga baaskoolitus peab põhinema konkreetsel õpetaja kutsestandardil. 
 • Toetatavate tegevuste projektide abikõlblikkuse periood peab jääma vahemikku 01.09.2015 - 31.12.2018. 
 • Taotlusvoor oli avatud 27.01 – 29.02.2016.Määrus ja infomaterjalidTaotluste esitamine

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee


Infopäevad

Taotlusvooru tutvustamiseks toimusid 8. ja 9. veebruaril infopäevad. Infopäevade materjalid on leitavad siit.


Taotluste hindamise materjalid


Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus. 

Lisainfo: 735 0528