Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine

Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine

27. juunist kuni 17. augustini 2016 kl 17.00 oli avatud Euroopa Sotsiaalfondi määruse „Struktuuritoetuse andmise tingimused täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks" taotlusvoor. Toetust said 9 projekti, nimekiri on leitav siit.

Toetuse andmise eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine. Projektide tegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Toetatavad tegevused:

 • koolituste läbiviimine prioriteetsete võtmepädevuste arendamiseks:
  - prioriteetsed võtmepädevused on õppimisoskus, sotsiaalsed oskused, digipädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus ning võõrkeelteoskus, sealhulgas muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskus; 
  - prioriteetsete võtmepädevuste alast koolitust peab ühe projekti raames läbi viima vähemalt kaheksas maakonnas;
  - prioriteetsete võtmepädevuste alaste koolituste koolituskulud peavad moodustama projekti abikõlblikest kuludest vähemalt 60%;
 • tugitegevused sihtgrupi õppimise juurde toomiseks, positiivse õpihoiaku kujundamiseks, koolitustel osalemise ja lõpetamise toetamiseks ning õpitee jätkamise valmisoleku kujundamiseks;
 • koolitajate koolitus ja arendustegevused sihtgrupipõhise lähenemise tagamiseks, õppijate õpioskuste arendamiseks ja positiivse õpihoiaku kujundamiseks.

Taotlejad

 • Taotlejad võivad olla era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigi või kohaliku omavalitsuse asutused, välja arvatud kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid.
 • Taotlejal peab olema vähemalt 3-aastane kogemus viimase 7 aasta jooksul täiskasvanuhariduse valdkonna projektide läbiviimisel.
 • Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Partner peab olema täienduskoolitusasutuse pidaja või sellega võrdsustatud isik või asutus.

Eelarve

 • Taotlusvooru eelarve on 2 300 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.
 • Ühele projektile antav maksimaalne toetuse summa on 280 000 eurot.


Määrus ja infomaterjalid

Taotluste esitamine

Taotluste esitamine toimus struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee 
Taotluste esitamise tähtaeg oli 17. august 2016.  
 

Infopäev

Taotlusvooru tutvustav infopäev toimus 28. juunil.
Infopäeva materjalid on leitavad SIIT. 


Hindamismaterjalid


Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri 
elukestva õppe keskus. 
Lisainfo: tel 735 0528