Avaleht / Struktuuritoetused / Riigihangete eelnõustamine

Riigihangete eelnõustamine

Innove pakub oma toetuse saajatele eelnõustamist riigihangetega seotud küsimustes. Nõustamine on tasuta.

 • Riigihangete alast nõustamist pakume hankedokumentide eelnõu või lepinguprojektide vm dokumendi projektide pinnalt enne lihthanke või hankemenetluse alustamist, otsuste tegemist või lepingu muutmist.
  Eelnõustamist ei pakuta üldjuhul alla lihthanke piirmäära jäävatele riigihangetele ja lihtsustatud korras tellitavatele teenustele.
   
 • Riigihangete eelnõustamise teenust võivad taotleda toetuse saajad, investeeringute kavasse kantud projekti korral toetuse taotlejad ning toetuse andmise tingimuste käskkirja eelnõus nimetatud toetatavate tegevuste elluviijad enne vastava käskkirja kinnitamist.
   
 • Eelnõustamiseks tuleb toetuse saajal või taotlejal pöörduda projekti eest vastutava koordinaatori poole, kiiremaks teenindamiseks on soovitatav koordinaatorile saata juba eelnevalt täidetud vastavalt hankeliigile eelnõustamise ettevalmistusleht: lihthange; avatud hankemenetlus; piiratud hankemenetlus; ideekonkurss; väljakuulutamisega läbirääkimistega hange; väljakuulutamiseta läbirääkimistega hange; võistlev dialoog.
   
 • Eelnõustamine viiakse läbi hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, aeg võib pikeneda kui rakendusüksus on küsinud eelnõustamise käigus täiendavaid dokumente.


Üldjuhul toimub eelnõustamine kolmes etapis:

 • Esimene etapp – enne hanketeate avaldamist registris (väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse puhul enne hankedokumentide koostamist). Rakendusüksus vaatab üle hanketeate mustandi ning hankedokumentide mustandi ja teeb soovitusi nende muutmiseks või täiendamiseks.
 • Teine etapp – enne hankes otsuste tegemist. Rakendusüksus vaatab üle otsuste mustandid ning teeb soovitusi nende dokumentide muutmiseks või täiendamiseks.
 • Kolmas etapp – enne hankelepingus muudatuste tegemist. Selle etapi käigus tutvub rakendusüksus hankelepingu kavandatava muudatuse asjaoludega ning annab hinnangu, kas hankelepingu muutmine on lubatav või mitte.

Riigihangete eelnõustamise tulemusel väljastame toetuse saajale või taotlejale soovitused hankedokumentidele, otsustele või hankelepingule.

Eelnõustamine on vabatahtlik. Toetuse saaja või taotleja otsustab, kas ja millises etapis soovib ta eelnõustamist saada. Ükski rakendusüksuse poolt tehtav ettepanek ei ole toetuse saaja jaoks täitmiseks kohustuslik. Riigihanke menetluse läbiviimise ning hankelepingu muutmise õiguspärasuse eest vastutab hankijana toetuse saaja või toetuse taotleja.

Lisainfo: mirjam.virosiim@innove.ee