Avaleht / Struktuuritoetused / Toetatud projektid/programmid / Toetatud programmid

Perioodil 2007 - 2013 toetatavad programmid

Programmid on rakenduskaval ja valdkondlikul arengukaval põhinev "pehmete" tegevuste kogum, mis on suunatud riiklikult prioriteetsete eesmärkide saavutamiseks, toetuse saaja määrab ministeerium. Alljärgnevalt leiate meetmete kaupa Inimressursi arendamise rakenduskava ESF haridus- ja tööeluvaldkonna programmid ja nende elluviijad, mille rakendusüksuseks on SA Innove.

Prioriteetse suuna "Elukestev õpe" programmid:

 • Meede: 1.1.1 Kutsekvalifikatsiooni-süsteemi arendamine
  - Kutsete süsteemi arendamine (Kutsekoda)
 • Meede: 1.1.2 Noorsootöö kvaliteedi arendamine
  - Noorsotöö kvaliteedi arendamine (Eesti Noorsotöö Keskus)
 • Meede: 1.1.3 Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine
  - Õppenõustamissüsteemi arendamine (SA Innove)
  - Karjääriteenuste süsteemi arendamine (SA Innove)
 • Meede: 1.1.4 Keeleõppe arendamine 2007-2010
  - Keeleõppe arendamine 2007-2010 (Integratsiooni ja Migratsiooni SA)
  - Keeleõppe arendamine 2011-2013 (Integratsiooni ja Migratsiooni SA)
 • Meede: 1.1.5 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine
  - Kutsehariduse populariseerimine (SA Innove)
  - Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013 (SA Innove)
  - E-õppe arendamine kutsehariduses (Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus)
 • Meede: 1.1.6 Täiskasvanuhariduse arendamine
  - Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused (HTMi täiskasvanuhariduse osakond)
  - Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes (MTÜ Eesti Vabaharidusliit)
  - Täiskasvanuhariduse populariseerimine (MTÜ Andras)
 • Meede: 1.1.7 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine
  - Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara programm (SA Innove)
  - Üldhariduse õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine (SA Innove)
  - Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi ning seadusloome arendamise kaudu (SA Innove)
  - Õppiv Tiiger 2008-2013 (Tiigrihüppe SA)

Prioriteetse suuna "Pikk ja kvaliteetne tööelu" programmid:

Lisainfo programmide kinnitamise ning toetuse saajate kohta on leitav ka struktuurifondide kodulehelt.