Avaleht / Uudised

Selgunud on projektid, mis hakkavad pakkuma hoolekandeteenuseid

14.09.2012

Toetust said kõik projektid, millele antud eksperthinnang oli 45 punkti ja rohkem. Projektide vahel jaotatakse ära ligi 1,8 miljonit eurot Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha ehk kõik meetmes olnud eelarvelised vahendid. Toetussuma ühe projekti kohta jääb vahemikku 56 tuhandest kuni 189 tuhande euroni.

Toetuse andmise eesmärgiks on töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamine, pakkudes töötamist toetavaid hoolekandemeetmeid. Projektide lõppeesmärgiks on teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemise võimaldamine.

Projektide abil hakatakse toimetulekuprobleemidega peredele või puudega lapsega peredele lapsehoiuteenuse kulusid hüvitama ning pakkuma laste hooldamist ja järelevalvet, et võimaldada lapsevanema tööturule sisenemist. Samuti osutatakse abivajajatele tugiisikuteenust ning isikliku abistaja teenust. SA Innove struktuuritoetuste agentuuri tööelu üksuse juhi Ülle Luide sõnul esitati kõige rohkem projektitaotlusi just tugiisikuteenuse pakkumiseks kinnipidamiskohast vabanenutele ning tööealistele inimesele, kes vajavad abi puude, haiguse või mõne olukorra tõttu, mis raskendab nende igapäevast toimetulekut. „Toetuse saajate hulgas on samuti kõige enam tugiisiku teenust pakkuvaid projekte,“ sõnab Luide.

Toetuse saajate nimekiri on leitav Innove kodulehelt

www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud/projektid