Avaleht / Uudised

Abituriendid teevad täna eesti keele eksamit

30.04.2014

Täna, 30. aprillil teevad gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste lõpetajad eesti keele riigieksamit. Eksamile on registreerunud üle 7000 eksaminandi.

Alates 2012. aastast on eesti keele riigieksam kaheosaline ning sellega mõõdetakse õpilase funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust. Kõik eksamiülesanded põhinevad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust esindavatel alustekstidel.

Lugemisosas valib õpilane ühe alustekstide komplekti ja lahendab selle põhjal 2–4 analüüsi- ja arutlemisoskust nõudvat ülesannet. Kirjutamisosas tuleb kirjutada alustekstil ja selles esitatud probleemil põhinev lühikirjand. Õpilased võivad eksamil kasutada abivahendina õigekeelsussõnaraamatut. Eesti keele riigieksamit hinnatakse skaalal 0–100 punkti. Lugemisosa ülesannete eest on võimalik saada 40% punktidest, lühikirjandi eest 60%.


Täna hommikul kell 10.00 tervitab eksaminande haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski.  Ministri pöördumist saab kuulata kell 10.00 Vikerraadio vahendusel.

Riigieksamite periood algas 23. aprillil eesti keele teise keelena eksamiga. Täna toimuvale eesti keele eksamile järgneb 5. mail inglise keele ja 23. mail matemaatika eksam. Riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillis ja mais.


Riigieksamite tulemused teatatakse õpilastele 20. juuniks. Sellest aastast alates loetakse riigieksam sooritatuks, kui õpilane on eksamil saanud 1 punkti.

Riigieksamite eesmärk on anda kooli kogukonnale, omavalitsusele ja  ka riigile võrreldavat ning objektiivset infot õpitulemuste kohta gümnaasiumiastmes, et mõista iga kooli tugevusi ja arengukohti.  Koolide omavahelisel võrdlemisel tuleb arvestada, et iga kool tegutseb alati eripärases olukorras ja kontekstis. 

Sihtasutus Innove läbiviidavatele riigieksamitele registreerus tänavu üle 10 500 eksaminandi.  Kokku tehakse 27 216 eksamit.  Rohkem infot 2014. a riigieksamite kohta leiab SA Innove kodulehelt: http://www.innove.ee/et/riigieksamid

Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.Anneli Aab