Avaleht / Uudised

Täna teevad abituriendid inglise keele riigieksamit

05.05.2014

Täna, 5. mail teevad gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste lõpetajad inglise keele riigieksamit. Eksamile on registreerunud pea 8000 eksaminandi.

Täna viiakse läbi eksami kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisosa, suulise osa intervjuud toimuvad koolides 6.–12. maini.

Sellest aastast peab õpilane gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele eksami. Võõrkeele eksamiks said eksamisooritajad  valida eksami inglise, prantsuse, saksa või vene keeles.

Uuendatud õppekava, mis võõrkeeltes  toetub Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetele ja Euroopa Nõukogu ühtsele keeleoskustasemete 6-astmelisele süsteemile toob  kaasa eksamitulemuste esitamise keeleoskuse tasemena. Õpilased, kes saavutavad inglise keele riigieksamil 50–74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavad B1-keeleoskustaseme tunnistuse; 75–100 protsenti maksimaalsest tulemusest saavutanutele väljastatakse B2-tasemel keeleoskust tõendav tunnistus. Keeleoskuse taseme omistamise eeltingimus on, et ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0.

Inglise keele riigieksam valmistatakse ette Eestis; prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliste eksamitega.

Rahvusvahelised prantsuse keele eksamid DELF B1 ja B2 viidi läbi koostöös Prantsusmaa Rahvusvahelise Pedagoogikauuringute Keskusega CIEP  (Centre International d'Études Pédagogiques) aprillis, eksamil osales 145 eksaminandi.

Erinevatele rahvusvahelistele saksa keele eksamitele on käesoleval õppeaastal registreerunud 213 õpilast, SA Innove koostööpartneriteks on Saksamaa Välismaise Koolihariduse keskus ja Goethe Instituut. Goethe Instituudi B1- ja B2-taseme eksamid toimuvad  12.–16. maini, samal ajal toimuvad ka vene keele riigieksameid asendavad rahvusvahelised eksamid Тест по русскому языку как иностранному B1-ja B2-tasemel, millele on registreerinud 269 õpilast.

Lisaks oli õpilastel võimalus riigieksamitele registreerimisel esitada tunnistus  Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt  tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami sooritamise kohta vähemalt B1-tasemel, millega loetakse kohustuslik võõrkeele riigieksam sooritatuks. Seda võimalust kasutab tänavu 275 õpilast.

Riigieksamite tulemused teatatakse õpilastele 20. juuniks.

Riigieksamite eesmärk on anda kooli kogukonnale, omavalitsusele ja  ka riigile võrreldavat ning objektiivset infot õpitulemuste kohta gümnaasiumiastmes, et mõista iga kooli tugevusi ja arengukohti.  Koolide omavahelisel võrdlemisel tuleb arvestada, et iga kool tegutseb alati eripärases olukorras ja kontekstis. 

Sihtasutus Innove läbiviidavatele riigieksamitele registreerus tänavu üle 10 500 eksaminandi.  Kokku tehakse 27 216 eksamit.  Rohkem infot 2014. a riigieksamite kohta leiab SA Innove kodulehelt: http://www.innove.ee/et/riigieksamid

Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.