Avaleht / Uudised

Innove tellimusel valmisid kutsehariduse teemalised uuringud

02.06.2012

Uuringud puudutavad õppekavareformidega seotud muudatusi kutseõppes, nende mõju õpetajatele, õppekavarühmadele ning õpilastele.

Esimene uuring käsitleb õpetajate hoiakuid. Kutseharidus on viimase 20 aasta jooksul läbi teinud kardinaalseid muutusi. Poolstruktureeritud intervjuudel põhinev kvalitatiivanalüüs püüabki leida vastuseid, kuidas õpetajad nendesse reformidesse suhtuvad ning kuidas on need reformid mõjutanud õppetööd koolis. Analüüsi viis läbi Tallinna Ülikool. Õppekavarühmajuhtide arvamusuuring, mille viis läbi Klaris OÜ, on jätku-uuring eelmisel kevadel toimunud fookusgrupi intervjuudel põhinevale uuringule, kus koolijuhid arutlesid, kuidas on uute, moodulipõhiste riiklike õppekavade baasilt õnnestunud kooli õppekavade koostamine ja rakendamine. Nüüd said võimaluse oma arvamust e-ankeedi abil avaldada valdkondade ja õppekava rühmade juhid. Suurt tähelepanu pöörati ka kutseõppeasutuste praktikakorraldusele. Kolmas uuring kutseõppeasutuste 2008-2011 a vilistlaste kohta viidi läbi Poliitikauuringute keskuse Praxis poolt. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, kuidas on aastatel 2008 – 2010 kutsehariduse omandanud isikud rahul koolist saadud ettevalmistusega, kuivõrd on haridus olnud abiks tööturule siirdumisel ning mil määral mängib selles rolli kutseõppe moodulipõhiste riiklike õppekavade reform. Uuringu peamised allikad olid Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekogu kutseõppeasutuste lõpetajate tööle-rakendumise kohta ning Praxise poolt vilistlaste seas korraldud küsitlusuuringu andmed, mida täiendasid intervjuud vilistlaste, kutseeksamit vastu võtvate ekspertide ning haridusametnikega.

Kõik uuringud valmisid ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames.

Täpsem info: Kersti Raudsepp
SA Innove kutsehariduse õppekavakeskuse analüütik
Telefon 735 0690
kersti.raudsepp@innove.ee