Avaleht / Uudised

Abituriendid teevad matemaatika riigieksamit

21.05.2015

Täna, 21. mail toimuv matemaatika riigieksam lõpetab gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste lõpetajate jaoks tänavuse riigieksamite perioodi. Eksaminandid said valida kitsa või laia matemaatika eksami. Kitsa  eksami valis 3716 ja laia eksami 4910 eksaminandi. 

Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik õppida kas kitsast (8 kursust) või laia matemaatikat (14 kursust). Kitsast matemaatikat õppinu sai valida laia matemaatika eksami ja vastupidi. 

Mõlemal eksamil on 50%line ühisosa, mille ulatuses on ülesanded analoogsed. Ülejäänud osas vastab eksamitöö kitsa või laia matemaatika ainekavale. Eksamitöid hinnatakse skaalal 0–100 punkti. Eksami sooritamise tingimused on kõigile eksaminandidele samad ja eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand on saanud eksamil vähemalt ühe punkti.

Matemaatika eksamiülesannete koostamisel suurendatakse aasta-aastalt selliste ülesannete osakaalu, kus on suur osa teksti mõistmisel ning ümbritseva elulise probleemi või ülesande sidumisel konkreetse matemaatilise mudeliga. 

Teist aastat kehtiva korra alusel peavad õpilased gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, võõrkeele ja matemaatika riigieksamid. 

Sihtasutus  Innove korraldatavatele riigieksamitele registreerus tänavu 10 471 eksaminandi. Riigieksamite tulemuste esmased statistilised analüüsid avalikustatakse 19. juunil.  Lisainfo 2015. a riigieksamite kohta Innove kodulehel: http://www.innove.ee/et/riigieksamid

Riigieksamite eesmärk on anda koolile, omavalitsusele ja  ka riigile võrreldavat ning objektiivset infot õpitulemuste kohta gümnaasiumiastmes, et mõista iga kooli tugevusi ja arengukohti.  Koolide omavahelisel võrdlemisel tuleb arvestada, et iga kool tegutseb alati eripärases olukorras ja kontekstis.

  Anneli Aab