Avaleht / Uudised

Innove ootab kutse andjaid kutseeksameid digitaliseerima

26.04.2016

Pakume kutse andjatele võimalust viia kutseeksamid elektroonilisse vormi, saades koolitusi ja nõuandeid ekspertidelt.

Käesoleval aastal on SA-l Innove võimalik pakkuda neljale kutse andjale tuge olemasolevate kutseeksamite teooriaosade digitaalsele kujule üleviimiseks, sh:

 • koolitust ja metoodilisi soovitusi e-ülesannete koostamisel;
 • metoodilisi nõuanded olemasolevate eksamite digitaliseerimiseks;
 • eksamiülesannete sisestamist eksamite infosüsteemi (edaspidi EIS);
 • koolitus- ja juhendmaterjale e-eksamite läbiviimiseks EIS-i keskkonnas;
 • tehnilist tuge esimese e-kutseeksami läbiviimisel.


Sellega seoses ootame kõiki kutseeksamite digitaalsele kujule viimisest huvitatud kutse andjaid esitama vastavaid taotlusi: anastassia.voronina@innove.ee. Kirja teemaks palume märkida „e-kutseeksam“.


Digitaalselt allkirjastatud taotluses palume välja tuua:

 • kutseeksami nimetus;
 • kutse andja (organisatsiooni nimetus);
 • eksamitöö taustaandmed: ülesannete arv, lahendamiseks ettenähtud aeg, orienteeruv läbiviimise kuupäev(ad)/periood;
 • keskmine eksamineeritavate arv aastas;
 • meeskonnaliikmete nimed ja roll meeskonnas (meeskonnajuht, ülesannete kirjutaja jms) ning organisatsiooni nimetus, mille esindaja meeskonnaliige on*;
 • meeskonnaliikmete esindaja kontaktid (e-mail).

*Üheks meeskonnaliikmeks ootame kutseõppeasutuse esindajat.

 

Taotluste alusel tehakse valik järgmiste näitajate alusel: 

 • võimalikult suur kutseeksami sooritajate arv aastas;
 • eelistatud on kutseõppe tasemeõppe kutseeksamid. 


Taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2016
(valik selgub 27. maiks 2016).

Küsimuste korral palun pöörduda: 

Anastassia Voronina tel. 7350 633 (EIS, eksamite digitaliseerimine);
Marge Kõiva tel. 7350 526 (üldised küsimused).


Mis on EIS? 

Innove arendatud EIS ehk elektrooniline keskkond ülesannete koostamiseks ning testide läbiviimiseks. EIS-i funktsioonideks on e-ülesannete ja e-testide koostamine, haldamine, e-testide ja e-eksamite läbiviimine, tulemuste säilitamine, analüüsimine ning tagasiside andmine sihtrühmadele. EIS on liidestatud X-tee kaudu riigi infosüsteemiga võimaldades isikutel õpitulemuste andmete kogumist, säilitamist ja kättesaamist kogu elukaare jooksul.

 

Kutseeksamite digitaliseerimist viiakse läbi Eesti elukestva õppe strateegia 2020 ühe tegevussuuna - digipöörde programmi raames. Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi ESF) meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine“ raames ning sellest tulenevalt on kutseeksamit koostavale meeskonnale digitaliseerimise toetamise teenus tasuta.

Rohkem ESF meetmest "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamise ja kasutuselevõtt"

 Anneli Aab