Avaleht / Uudised

Õpetajatel on võimalik üle Eesti osaleda täiendus- ja baaskoolitustel või omandada lisaeriala

08.09.2016

Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi läbi viidud erinevatest taotlusvoorudest toetust saanud õpetajahariduse projektid on üle Eesti käivitunud või kohe algamas. Õpetajate täiendusõpe on muutunud seetõttu mitmekülgsemaks ja õpetajatele kättesaadavamaks.

Täiendusõppe koolituste läbiviimisel lähtutakse õpetaja kutsestandarditest ning sidusrühmadega kokku lepitud riiklikest haridusprioriteetidest. 2016. aastal on nendeks kaasava hariduse ja muutuva õpikäsituse rakendamine, õppimist toetav hindamine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus ning elukestev õpe ja karjääri planeerimine. 

Täienduskoolitusi pakuvad nii ülikoolid kui ka haridusvaldkonna koolituskogemusega juriidilised isikud. Näiteks on võimalik liituda õpetajate liidrikoolitusega, täiendada end kunstiõpetuse vallas, õppida, kuidas toetada andekat last, mõjutada õppurite motivatsiooni või luua täiskasvanud õppija vajadustele vastav õppekeskkond. Koolituste kohta leiab lisainfot HITSA koolitusveebis. 

Baaskoolitusi õpetajatele pakuvad Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Ülikoolides läbiviidavad koolitused käsitlevad järgnevaid teemasid: õpetaja kutsestandardites kirjeldatud kompetentside arendamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine, õpetaja uurimispädevuse arendamine, kaasav haridus mitmekultuurilises õpikeskkonnas ning koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusest tuleneva lasteaia töökorralduse muutmine. Baaskoolituste kohta on täpne info Tartu Ülikooli kodulehel ja HITSA koolitusveebis.

Samuti on käivitunud projektid, mille raames pakuvad avalik-õiguslikud ülikoolid õpetajatele lisaeriala omandamise täiendusõpet. Projektide raames saavad põhikoolis töötavad õpetajad omandada lisaeriala, lõimitud aine ja keeleõppe või eripedagoogilise lisapädevuse ning tööd alustavad muudelt elualadelt õpetajakutsesse sisenejad saavad pedagoogilise pädevuse. Koolitusi korraldavad Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia. Täpsemat infot pakutava õppe kohta leiab HITSA koolitusveebist.

Kõiki ülaltoodud koolitusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitustel osalemine on õpetajatele tasuta.

Toetust saanud õpetajahariduse projektide nimekirjad on leitavad Innove kodulehelt.

Lisainfo: 

Maarja Parve
SA Innove elukestva õppe keskuse juhataja
maarja.parve@innove.ee
Tel. 735 0775