Avaleht / Uudised

Üle Eesti hakkavad kohalikud omavalitsused projektide raames arendama ja osutama hoolekandeteenuseid

17.01.2017

Innovest saavad toetust 12 projekti, mis hakkavad üle Eesti arendama ja osutama hoolekandeteenuseid tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamiseks ning tööturule asumiseks. Samuti toetatakse erivajadustega inimeste tööturule naasmist. Projekte rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist kokku üle 2,6 miljoni euroga.

Projektide raames plaanivad kohalikud omavalitsused koostöös arendada ja pakkuda erinevaid hoolekandeteenuseid: koduteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus või väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (päevahoiu- või intervallhooldusteenus). Kõige enam nähakse vajadust tugiisiku- ja koduteenuse ühtlustamiseks, arendamiseks ja pakkumiseks. Enamus projekte keskendub kahele teenusele, kuid üks projekt kavandab rakendada kõiki nelja teenust.

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on meeldiv tõdeda, et ollakse koostöövalmis ja soovitakse koos ühtlustada ning arendada hoolekandeteenuseid, jagada kogemusi ja teha midagi olulist ära oma kogukondades. Hea näide on Maakondlikud Omavalitsusliidud, kes võtsid juhtrolli endale ja kaasasid maakonna omavalitsusüksused, et üheskoos saavutada võetud eesmärke. Kuigi kõik maakonnad ei ole esindatud toetuse saajatena, on kaasatud projektidesse kohalikke omavalitsusi naabermaakondadest. „Eestis on sageli pereliikmetel suur hoolduskoormus, mis põhjustab tööturult kõrvale jäämist ning väheolulisem ei ole ka tööealiste erivajadustega inimeste tööturule asumise võimaluste nappus. Tänu toetust saavatele projektidele avarduvad võimalused hoolekandeteenuste ühtlustamiseks, nende edasiarendamiseks ning kvaliteetsemaks muutmiseks,“ tõdeb Luide.

Ühe projekti kohta jagatav toetussumma jääb 70 tuhande ja 344 tuhande euro vahele. Kokku jagatakse projektide vahel 2, 6 miljonit eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha, vooru kogueelarve on 5,3 miljonit eurot.

Toetuse saajate nimekiri on leitav Innove kodulehelt.
 

Taotlusvooru „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" korraldas SA Innove koostöös Sotsiaalministeeriumiga, projekte rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Taotlusvoor oli avatud 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2016.