Avaleht / Uudised

Üldhariduskoolide rahuloluküsitlustes osales pea 20 000 vastajat

05.04.2017

Märtsiga lõppesid riiklikud üldhariduskoolide rahuloluküsitlused, mille käigus küsitleti kooli rahulolu puudutavate tegurite lõikes pea kahtekümmet tuhandet last, lapsevanemat ja õpetajat.  Koolide tagasiside raportid ja üleriiklik aruanne valmivad mais ja augustis. 

SA Innove uuringute ja arenduskeskuse juhataja Aimi Püüa tänab kõiki õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, kes küsitlustele vastates oma panuse andsid: „Küsitlused annavad riigile, koolidele, õpetajatele kui ka lastele objektiivset tagasisidet. Küsitlustest ilmnev aitab koolidel teadvustada nii oma tugevusi kui ka arengukohti. Tagasisideraporteid palume koolidel ja koolipidajatel kindlasti jagada nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanematega, sest rahulolu luuakse eri osapoolte koostöös.“

Läbiviidud rahuloluküsitlused hõlmasid kõiki Eesti kaheksanda ja üheteistkümnenda ja pea 100 kooli  neljanda klassi õpilasi. Küsiti kooli, õppimise, õpilase enda ja koolisuhetega rahulolu kohta ning põhjuseta puudumiste, koolivägivalla ja digilahenduste kasutamise kohta. 
Põhisihtgrupis vastas küsitlusele 71% ehk pea 13200 õpilast. 

Õpetajatelt uuriti töömotivatsiooni, omavahelise koostöö, õpi- ja töökeskkonna ning haridust mõjutavate kooliväliste teguritega rahulolu ning digilahenduste kasutamist.  Õpetajate sihtgrupist vastas küsitlusele 57% ehk rohkem kui 1600 üldhariduskoolide õpetajat.  

1.-9. klassi laste vanematelt küsiti, kuidas nad on rahul oma lapse kooli ja õpikeskkonna- ning haridust mõjutavate kooliväliste teguritega.  Tagasiside andis ligikaudu 3550 lapsevanemat. 

Koolid ja omavalitsused saavad tagasisidet 8. ja 11. klassi õpilaste põhiküsitluse kohta mais ning 4., 8. ja 11. klassi õpilaste, õpetajate ja vanemate uute katsetuslike küsitluste kohta augustis.

Rahuloluküsitlused jätkuvad ka järgmistel aastatel ning edaspidi avalikustatakse  kooli rahulolu üldnäitaja  keskkonnas HaridusSilm.ee, kus see saab nähtavaks koos teiste tegevus- ja tulemusnäitajatega. 

Mais viiakse riiklikud rahuloluküsitlused läbi ka lasteaedade õpetajatele ja lastevanematele ning sügisel kutsekoolide õpilastele ja õpetajatele. Sel kevadel toimuvad ka kutse- ja kõrgkoolide vilistlaste toimetulekut ja õpingutega rahulolu hindavad uuringud.

Rahuloluküsitlusi viib läbi SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Küsitlused on elektroonsed ja neis kasutatakse teadusuuringutel põhinevaid ja kontrollitud küsimustikke.