Avaleht / Uudised

Innove võtab osaliselt üle maavalitsuste haridusvaldkonna ülesanded

15.06.2017

Alates 1. septembrist koondub kogu haridusjärelevalve läbiviimine Haridus- ja Teadusministeeriumi, seni olid järelevalvega seotud ülesanded jagatud maavalitsuste ning ministeeriumi vahel. Muudatus tuleneb Riigikogu tänasest otsusest lõpetada maavalitsuste tegevus ja anda kõik maavalitsuste ülesanded  ministeeriumidele või nende valitsemisala asutustele ning kohalikele omavalitsustele.

Järelevalvega seotud ülesanded olid seni jagatud 15 maavalitsuse ja ministeeriumi ametnike vahel ning järelevalve kvaliteet oli maakonniti ebaühtlane: erines spetsialistide kompetents ja töökoormus ning puudus võimalus suunata neid just sellesse piirkonda, kus neid kõige enam vaja oli. „Ei saa öelda, et maavalitsused ei saanud järelevalvega hakkama, aga kohati puudusid neil selleks vajalikud ressursid“, ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo. „Ministeerium on aastaid tegelenud kõige keerulisemate järelevalvekaasustega ning koordineerinud järelevalvet üle Eesti. Üldise juhtimise all saame saavutada rohkem, teostada järelevalvet palju efektiivsemalt - lähtudes konkreetsest probleemist saame suunata eksperte operatiivsemalt sinna, kus selle järele reaalne vajadus on“.

Muudatused järelevalve korralduses ei tähenda aga seda, et kaugelt vaadates jäävad koolide probleemid märkamata. „Piirkondades asuvad tööle pädevad eksperdid, kes tagavad infovahetuse piirkonna haridusasutuste ja ministeeriumi vahel, nõustavad koole ja pidajaid ning osalevad vastavalt vajadusele kohalike võrgustike töös“, ütles Hollo ja lisas, et kui tööprotsessis selgub, et mõnes piirkonnas on lisajõudu vaja, on ministeerium valmis seda tagama.

Peale korralduslike muudatuste toimuvad järelevalve protsessis ka sisulised muutused. Senise temaatilise järelevalve asemel võetakse suund riskipõhisele järelevalvele, mis avaldab selget mõju õppekvaliteedi paranemisele riigis, kuna esmajärjekorras  tegeletakse nende asutustega, kus eelduslikult võivad tekkida või on juba tekkinud probleemid. See annab võimaluse sihipäraselt kvaliteediprobleeme lahendada ja neid ka ennetada.

Riiklikult toetatavatele õpilaskodukohtadele õpilaste suunamisega seotud ülesanded, mida seni täitsid maavalitsused, võtab samuti üle Haridus- ja Teadusministeerium.

Riiklike eksamite, tasemetööde ja uuringute korraldamisega ning lõpudokumentide plankide ja medalite koolidesse toimetamisega seotud ülesanded võtab üle SA Innove. 

Piirkondlike õpilastele ja õpetajatele suunatud ürituste ja arendustegevuste, nagu näiteks olümpiaadid ja tunnustusüritused, korraldamise toetamiseks on ministeeriumil sõlmitud lepingud kohaliku omavalitsuse üksuste liitudega ja seda on kavas teha ka edaspidi.

Lisainfo:

  • Alates 1. septembrist saab kõigi hariduse valdkonnas tekkivate kaebuste ja probleemidega pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi poole aadressil jarelevalve@hm.ee
  • Lõpudokumentide plankide ja medalitega seotud küsimustes saavad koolid pöörduda SA Innove poole, kus kontaktiks on Asjaajamise üksuse juhataja Kristi Madismäe: kristi.madismae@innove.ee, telefon 735 0510
  • Eksamite ja tasemetöödega korraldamisega seotud küsimustes palume pöörduda samuti SA Innove poole, kus kontaktiks on Testide keskuse juhataja Rain Sannik: rain.sannik@innove.ee, telefon 735 0560
  • Riiklikult toetatavate õpilaskodukohtadega seotud küsimustes on kontaktiks Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal: raivo.trummal@hm.ee, telefon 735 0282