Avaleht / Üldharidus / e-testid / 2015. aasta e-tasemetööd / 6. klassi e-tasemetööde korraldusjuhendid

6. klassi e-tasemetööde korraldusjuhendid

Õpilased teevad e-tasemetööd eksamite infosüsteemis (EIS). Tasemetöö kestab 45 minutit. Selle aja hulka ei arvestata infosüsteemi sisenemist, õpilaste juhendamist vms.

 • E-tasemetöö tegemiseks peavad õpilased sisenema EISi parooliga või ID-kaardiga. Paroolid jagatakse õpilastele enne tasemetöö algust. ID-kaardiga EIS-i sisenemiseks peab koolis olema piisav arv ID-kaardi lugereid.
 • Infosüsteem hakkab tasemetöö aega arvestama hetkest, kui õpilane vajutab nuppu „Alusta“. Kui tasemetöö tegemiseks antud 45 minutit on läbi, sulgeb süsteem testi automaatselt.
 • Kõigepealt juhib õpetaja tähelepanu sellele, et õpilased tutvuksid kõikide ülesannetega. Ülesande sisuline tööjuhis (mida peab õpilane ülesandes tegema) on antud paksus kirjas ning tehniline tööjuhis (kuidas ülesannet lahendada) on antud kaldkirjas.
 • Enne e-tasemetöö algust juhib õpetaja tähelepanu sellele, et tasemetöö lõpus on küsimustik (viimane ülesanne).
 • Kui õpilastel tekib ülesannete tööjuhiste kohta küsimusi, siis on õpetajal õigus vajadusel neid selgitada.
 • Õpetaja ei tohi õpilasi sisulistes küsimustes aidata (öelda ette vastuseid, tõlkida tekste vm).
 • Õpetaja tagab, et õpilased lahendavad tasemetöö iseseisvalt.
 • Õpilane täidab küsimustiku ja seejärel lõpetab testi, vajutades nuppu „Lõpetan testi sooritamise“.
 • E-tasemetöö lõppedes logib õpilane end EIS-ist välja.

Keeleainete e-tasemetööd

 • Enne tasemetöö algust peab kool kontrollima, kas tasemetöö tegemiseks kasutatavad kõrvaklapid on töökorras ning kas e-tasemetöös kasutatavad arvutid toetavad video mängimist EISis. Seda saab kontrollida näidistesti esimest ülesannet lahendades.
 • Õpilased alustavad tasemetööd kuulamisülesannete lahendamisest. Ülesannete tekstide kuulamiseks kasutavad õpilased kõrvaklappe.
 • Kuulamisülesande(d) lahendavad õpilased iseseisvalt. Enne kuulamisteksti käivitamist on õpilastel soovitatav ülesandega tutvuda ja tööjuhendid korralikult läbi lugeda. Iga teksti saab kuulata kuni kaks korda. Kuulamise ajal ei saa pausi kasutada.
 • Lugemis- ja kirjutamisülesanded lahendavad õpilased vaid tasemetöö tekstide alusel.
 • Õpetaja peab jälgima, et õpilased ei kasutaks veebisõnastikke ega muid internetis leiduvaid abivahendeid.

Matemaatika e-tasemetöö

 • Lisajuhised ülesannete lahendamiseks on õpilasele nähtavad testi lehe ülaservas ja need on punases kirjas.
 • Mõnede ülesannete lahtrites on kiri „siin tee arvutus“. Nendesse lahtritesse peab õpilane kirjutama konkreetsed tehted.
 • Tehete kirjutamisel soovitame korrutusmärgina kasutada tärni (*) ja jagamismärginakoolonit (:).
 • Õpetaja peab jälgima, et õpilased ei kasutaks arvutis kalkulaatorit ega internetipõhiseid abivahendeid.

Korraldusjuhendid (PDF)