Avaleht / Üldharidus / e-testid / Võõrkeelte e-ülesanded

Võõrkeelte e-ülesanded

Kutsume kõiki võõrkeeleõpetajaid kasutama elektroonilisi võõrkeeleülesandeid Innove hallatavas eksamite infosüsteemis (EIS) 

EIS-is on eesti keele teise keelena, inglise, prantsuse, saksa ja vene keele ülesanded. Igas keeles on ülesandeid 64. Need hõlmavad lugemist, kuulamist ja keele struktuuri ning nelja keeleoskustaset (A1, A2, B1, B2). Ülesanded on e-õppematerjalina abiks kujundaval hindamisel.

Ülesannete arvtabel.jpg

Ülesandeid võib kasutada selleks, et saada tagasisidet õpilaste keeleoskuse kohta, anda õpilastele tagasisidet ja motiveerida erineval keeleoskustasemel õppureid. Süsteem võimaldab koos õpilastega kohe pärast testi sooritamist tulemusi analüüsida.

Mõned näited EIS-is olevate võõrkeele e-ülesannete kasutusvõimalustest:

  • saab tagasisidet teatud perioodiks püstitatud eesmärkide kohta (kas kuulamisoskuses on õpilased jõudnud kursuse või õppeaasta lõpuks A2-tasemele, lugemisoskuses B1-tasemele jne);
  • saab ülevaate uute õpilaste keeleoskuse ligikaudsest tasemest;
  • saab koostada koondtesti pärast kindlate teemade läbivõtmist klassitunnis.

EIS-i olevad võõrkeeleülesanded on vaid üks paljudest tagasisidevahenditest, mis aitab õpilaste keeleoskust määrata. Ülesandepangas pole praegu produktiivseid osaoskusi ehk kirjutamist ja rääkimist mõõtvaid ülesandeid ning seepärast ei saa õpilase terviklikku keeleoskustaset ainult pangas olevate ülesannete põhjal määrata. Õppetöös tuleb kindlasti tähelepanu pöörata ka kirjutamisele ja rääkimisele.

Süsteem pakub võõrkeeletestide koostamiseks mitut võimalust, lubades kombineerida erinevaid keeleoskustasemeid ja osaoskusi õpilaste taseme või tunnis läbivõetud teemade järgi. Tavaliselt ei ole ühe klassi või rühma õpilased kõik samal tasemel, ka üks õpilane võib eri osaoskustes olla erineval tasemel. Kuna liiga lihtne või liiga keeruline ülesanne ei motiveeri õpilast ega anna ka ülevaadet tema keeleoskusest, peaks ülesandeid valima konkreetset õpilaste gruppi või õpilast silmas pidades (nt lugemisülesanded B1-tasemel, kuulamisülesanded A2- ja B1-tasemel). Testi kokkupanemisel on oluline silmas pidada, milliseid oskusi mõõta soovitakse ja selle järgi valida ülesanded. Kui test sisaldab mitme osaoskuse ülesandeid, tuleks mõelda ka sellele, kas hindamisel lähtutakse testi kogutulemusest või on oluline iga osaoskuse tulemus. Esimesel juhul võib üks osaoskus kompenseerida teise osaoskuse puudujäägid ja nii võib kogutulemus olla positiivne näiteks ka sellisel juhul, kui ühe osaoskuse eest on saadud null punkti. Teisel  juhul saab kogutesti eest positiivse tulemuse siis, kui igas osaoskuses on saavutatud teatud hulk punkte. Seetõttu peab õpetaja EIS-is olevate keeleülesannete rakendamise ise enne läbi mõtlema.

Ülesanded on koostatud eelkõige III kooliastet silmas pidades, kuid neid võib olenevalt õpilaste keeleoskustasemest kasutada ka teistes kooliastmetes. Kindlasti on vaja enne tutvuda ülesande sisuga, sest madalama taseme ülesanded ei pruugi näiteks teema poolest gümnaasiumiõpilastele sobida.

Ülesannete koostamisel on lähtutud Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemekirjeldustest ning põhikooli õppekava teemadest. Keelestruktuuri ülesande üksikküsimus annab 0,5 punkti, kuulamis- ja lugemisülesande üksikküsimus 1 punkti.

Ülesandepanga kasutamisega seotud praktiline teave

EIS-i sisenemiseks on vaja ID-kaarti või isikukoodi ja salasõna. 
Salasõna saamiseks tuleb ühendust võtta EIS-i kasutajatoega aadressil eis.tugi@innove.ee.

Erinevates veebilehitsejates võib EIS-i ülesannete kujundus olla erinev. Soovitame kasutada Mozilla Firefoxi.

Kuigi EIS-i avalikus vaates on valik üldainete ülesannetest kõigile kättesaadav, siis võõrkeeleülesannetele on esmane juurdepääs vaid õpetajal, kes saab ülesannete sisuga tutvuda testi koostama hakates.

Testi koostamise ja õpilastele suunamise juhendid leiate üldhariduse rubriigi alajaotusest eksamite infosüsteem.
Erinevate ülesandetüüpidega tutvumiseks on võimalik lahendada EIS-is näidistest

EIS-i kasutajatugi: tel 735 0777 (E–R 9–17), eis.tugi@innove.ee 
EIS-i võõrkeeleülesandeid puudutavad sisulised küsimused ja tähelepanekud: sandra.heidov@innove.ee