Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine

Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine

petajaprogrammi%20logo%20väike.jpg

Üldeesmärk

Üldharidussüsteemi pedagoogidele on loodud tingimused professionaalseks arenguks ja kvaliteetseks kutsealaseks tegevuseks kogu karjääri vältel.

Alaeesmärgid

 • Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse süsteemi arendamine.
 • Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele.
 • Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks.

Programmi tegevused

Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse süsteemi arendamine

 • Pedagoogide professionaalse arengu enesehindamise metoodikate arendamine ja täienduskoolituse õppekavade väljatöötamine arvestades õpetaja kutsealast arengut ja karjääriteid.
 • Kutsealase arengu kujundamiseks vajaliku nõustamissüsteemi väljatöötamine, rakendamine ja tagasisidestamine ekspertide poolt.
 • Kutsestandardi pädevuste põhiseid mooduleid sisaldavate täienduskoolituskavade väljatöötamise tellimine ja koolituste korraldamine.
 • Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine: sh haridusasutuste juhtide ametialaseks enesehindamiseks koolituste pakkumine lähtuvalt kompetentsusmudelist.

Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele

 • Töötavatele ja tööturule sisenevatele pedagoogidele kvalifikatsiooni tõendamise metoodika arendamine.
 • Kvalifikatsiooni tõendamise rakendamiseks vajalike tugimaterjalide koostamine ning kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni liikmete koolitamine.

Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks

 • Pedagoogide kutse- ja erialaste koostöövõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja võrgustike tegevuse toetamine (toetatakse nii senistel aineliitudel ja maakondlikel ainesektsioonidel põhinevaid kui ka uusi veebipõhiseid integreerivaid võrgustikke).
 • Koostöövõrgustike toimimise seire ja analüüs.
 • Õppeasutuse sisese koostöö arendamine.

Programmi sihtrühm

üldharidussüsteemis osalejad - koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi õpetajad, kutsehariduse üldhariduslikke aineid õpetavad õpetajad, kutset taotlevad õpetajad, tugispetsialist, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, logopeed, haiglaõpetajad, haridusasutuste juhid. Üldhariduse valdkonna arengust huvitatud osapooled- õppeasutuste pidajad, maakondade ja kohalike omavalitsuste haridusspetsialistid, erialaliidud, koolitajate koolitajad jt).

Programmdokument

Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014