Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Programmi tegevused

Programmi tegevused

Vasakpoolsest menüüst leiad ülevaate programmi raames teostatavatest tegevustest.

Lühiülevaade programmi tegevustest

Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse süsteemi arendamine

  • Pedagoogide professionaalse arengu enesehindamise metoodikate arendamine ja täienduskoolituse õppekavade väljatöötamine arvestades õpetaja kutsealast arengut ja karjääriteid.
  • Kutsealase arengu kujundamiseks vajaliku nõustamissüsteemi väljatöötamine, rakendamine ja tagasisidestamine ekspertide poolt.
  • Kutsestandardi pädevuste põhiseid mooduleid sisaldavate täienduskoolituskavade väljatöötamise tellimine ja koolituste korraldamine.
  • Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine: sh haridusasutuste juhtide ametialaseks enesehindamiseks koolituste pakkumine lähtuvalt kompetentsusmudelist.

Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele

  • Töötavatele ja tööturule sisenevatele pedagoogidele kvalifikatsiooni tõendamise metoodika arendamine.
  • Kvalifikatsiooni tõendamise rakendamiseks vajalike tugimaterjalide koostamine ning kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni liikmete koolitamine.

Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks

  • Pedagoogide kutse- ja erialaste koostöövõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja võrgustike tegevuse toetamine (toetatakse nii senistel aineliitudel ja maakondlikel ainesektsioonidel põhinevaid kui ka uusi veebipõhiseid integreerivaid võrgustikke).
  • Koostöövõrgustike toimimise seire ja analüüs.
  • Õppeasutuse sisese koostöö arendamine.