Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Programmi tegevused / Kutse- ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine ja tugitegevused

Kutse- ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine ja tugitegevused


Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" üheks alaeesmärgiks on pedagoogide kutse- ja erialase ühistegevuse toetamine.

Selleks kavandatakse pedagoogide organisatsioonide aktiviseerumise ja ühistegevuse tõhustumist. Aineühendustel on oluline koht õpetajate professionaalse arengu toetaja ning ainealase nõuandjana. Aineühendus annab õpetajale tänuväärse võimaluse oma aine teemal kogemusi jagada ning arvamust avaldada. Ühenduste sisene ja väline koostöö on eriti oluliseks muutunud seoses uue riikliku õppekava rakendumisega: aineühenduste tegevuste kaudu, olgu selleks koolitused, seminarid vm, antakse edasi õppekava muudatusi puudutavat teadmist, jagatakse kogemusi millest õppida. Just koos uue õppekavaga on õpetajate aineliitude ja seltside tegevus märgatavalt elavnenud, ühistegevusest saadavat kasu osatakse hinnata. Koostöövõrgustikes osalemine võimaldab kõigil õpetajatel aktiivselt osa võtta ainevaldkonna metoodilis-didaktilisest arendustegevusest ja parimate kogemuste levitamisest, tõsta kutsealast teadlikkust,  arendada õpetamisoskusi. Võrgustik on vabatahtlikkuse alusel koondunud ühiste huvide ja tegevusvaldkonnaga inimeste/ organisatsioonide kogum (õpikogukond), kus toimub eesmärgipärane suhtlemine ja tegevus uue teadmise (teadmus) loomiseks ning üksteise vastastikuseks rikastamiseks. Võrgustik annab juurdepääsu uutele võimalustele, ideedele, kolleegidele, ressurssidele, toetusele. Osalemine võrgustikus eeldab koostööoskusi ja -valmidust. Panustamine, jagamine ja tagasiside rikastab iga võrgustiku liiget. Tõhustub iga võrgustiku liikme isiklik areng ja areneb võrgustik. Suurenevad võimalused eneseteostuseks, paraneb eneseanalüüsi oskus (nii individuaalne kui ka võrgustiku tasandil). Panustamine ja jagamine suurendab võrgustiku potentsiaali muutusi ellu viia.

Koostöövõrgustikes osalemine võimaldab kõigil õpetajatel aktiivselt osa võtta ainevaldkonna metoodilis-didaktilisest arendustegevusest ja parimate kogemuste levitamisest, tõsta kutsealast teadlikkust,  arendada õpetamisoskusi. Võrgustik on vabatahtlikkuse alusel koondunud ühiste huvide ja tegevusvaldkonnaga inimeste/ organisatsioonide kogum (õpikogukond), kus toimub eesmärgipärane suhtlemine ja tegevus uue teadmise (teadmus) loomiseks ning üksteise vastastikuseks rikastamiseks. Võrgustik annab juurdepääsu uutele võimalustele, ideedele, kolleegidele, ressurssidele, toetusele. Osalemine võrgustikus eeldab koostööoskusi ja -valmidust. Panustamine, jagamine ja tagasiside rikastab iga võrgustiku liiget. Tõhustub iga võrgustiku liikme isiklik areng ja areneb võrgustik. Suurenevad võimalused eneseteostuseks, paraneb eneseanalüüsi oskus (nii individuaalne kui ka võrgustiku tasandil). Panustamine ja jagamine suurendab võrgustiku potentsiaali muutusi ellu viia.

Pedagoogide võrgustike juhtimise koolitusprojektide tulemusena on erinevad võrgustikud saanud võimaluse omavahel aktiivsemalt koostööd teha just juhatuste ja aktiivliikmete tasandil. See on olnud väga oluline areng pedagoogide võrgustike tegevuse edendamisel. Regulaarsed juhtimiskoolitused on tekitanud suurema avatuse ja koostöövaimu erinevate ühenduste vahel, võimaldades avameelselt rääkida oma arengueesmärkidest, õnnestumistest ja väljakutsetest. Juhatuseliikmetest on kujunenud omamoodi võrgustik, kes seisab ühenduste ühiste huvide eest ja kavandab tegevusi ühenduste üleselt. Juriidiliselt on vormistatud ka ühenduste ülene kogu (Koostöökoda), mida veavad selle koolituse aktiivsed võrgustikeliikmed. Koolitusel osalenud võrgustikujuhid ja aktiivliikmed on võrgustiku eneseanalüüsi maatriksi alusel hinnanud võrgustike toimimist ning seadnud arengueesmärke. Koolituste tulemusena on nad mõelnud paremini läbi võrgustike tänased tegevused, liikmetevahelise rollijaotuse ning koostööprotsessid. Samuti on saanud võimaluse vaadata läbi võrgustike visioon, missioon ja tegevuseesmärgid. Võrgustike juhid on teadvustanud vajaduse noortele võrgustikuliikmetele rohkem vastutust delegeerida ja julgevad seda edaspidi ka rohkem teha. Nad on teadvustanud tulemuslikud juhtimismeetodid (nt. käitumisstiilide parema tundmise, situatiivse juhtimise või emotsionaalse intelligentsuse aspektide tundmise läbi). Osalejad on saanud teadlikumaks MTÜ töö korraldamise juriidilistest ja majanduslikest aspektidest. Koolituste tulemusena on tehtud samme võrgustikevahelise ja võrgustikesisese infovahetuse parandamiseks, mis väljendub näiteks ühenduste aktiivliikmete ühiste kohtumiste sageduses.  Koolitustel on palju treenitud koostööpõhimõtteid, mis aitavad suurendada võrgustike igapäevase tegevuse tulemuslikkust ja ladusust. Osalejad seadsid konkreetsed eesmärgid, milliste koostöövaldkondade arendamisega tuleb teadlikult edaspidi tegeleda. Koolitusprogrammid on võimaldanud võrgustikel vahetada parimaid praktikaid ja kogemusi. Lisaks on välisriigi esinejate näol saadud ülevaade, kuidas teistes riikides õpetajaühenduste tegevust juhitakse. Näiteks tõid osalejad välja, et Inglismaa õpetajaühenduse juhi ettekanne pani neid mõtlema, kui oluline on noori liikmeid kaasata hästi varakult või kui tähtis on infoliikumise soodustamiseks panustada ühenduste trükiste väljatöötamisse.

Kaasates õppeasutuse meeskondi, koondatakse ja arendatakse võrgustikutöö metoodikat õppe kvaliteedi parandamiseks, eeldusel, et võrgustikes toimub ekspertide juhtimisel kvaliteetne õppemetoodiline arendustegevus ning võrgustikud levitavad avalike veebilehtede kaudu valdkonna parimat didaktilist ja metoodilist kogemust ja õppematerjale.
Võrgustikutöö sisuks on õpetajate aktiivne osalus ainedidaktilises arendustegevuses ning õpetajate kogukonna identiteedi tugevnemine ja seeläbi õpetajakutse prestiiži tõus.

Pedagoogide võrgustike arendamise kontseptsioon
Ülevaade Eestis toimivatest võrgustikest
Pedagoogide võrgustike juhtimine. Juhendmaterjal(pdf, 2.7 MiB)
Pedagoogide võrgustike koolitajate koolituse metoodilise materjali kogumik