Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Programmi tegevused / Kutse- ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine ja tugitegevused / Konkursi „Üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamine" materjalid

Konkursi „Üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamine" materjalid

2014. aasta septembris kuulutas algatus Huvitav Kool koost Innovega välja üldhariduskoolidele suunatud konkursi  „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“.  Konkursi eesmärk oli toetada koostööd erinevate koolide vahel, et koolid saaksid vahetada kogemusi üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamisest ning õpetajad arendada oma professionaalsust koolitajana. Taotluse esitas 18 kooli ning koos partneritega on koostööprojektidesse hõlmatud ligi 50 kooli üle Eesti. Esindatud on erineva suurusega koolid algkoolidest täiskasvanute gümnaasiumideni. Koole ühendab soov jagada häid praktikaid ja edulugusid ning õppida partnerkooli kogemusest. Konkursiga anti pedagoogidele võimalus arendada oma professionaalsust koolitajana ja õppeprotsessi arendajana kooskõlas õpetaja 7. taseme kutsestandardiga. 

Konkursi kaudu sai toetust 12 projekti, milles keskendutakse väga erinevatele teemadele: digipädevuse arendamine, uuenduslike õppemeetodite kasutuselevõtt, kooli ja kogukonna koostöö, paikkonna kultuuri tutvustamine, keelekümblus jne.

Toetati koolitustegevusi, mille käigus jagatakse häid praktikaid:

  • üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu kavandamise ja korraldamise edulugudest;
  • metoodiliste kogemuste jagamisest väljapoole kooli ning koolist väljapoole suunatud koostöö  korraldamise kogemustest;
  • õpilaste ja õpetajate motivatsioonimehhanismide muutmisest;
  • kooli õppekorralduse nüüdisajastamisest.

28. jaanuaril 2015 korraldati Huvitava Kooli ja Innove poolt konkursi seminar. Seminariga anti taotlejatele võimalus tutvustada oma haridusuuenduslikke koostöötegevusi üksteisele ja teistele huvilistele. Kohal olid kõik taotlejatest koolid ning ka suur osa partnereid. Seminariosa sai jälgida videoülekandes.

Taotluse tutvustamiseks oli aega 10 minutit ning paluti lähtuda järgmistest küsimustest:

  • Millisest vajadusest lähtusid koolid oma taotlust koostades? Mida sooviti oma koolielus selle projekti kaudu muuta või parandada? Kellel ja kuidas tekkis taotluse idee - oli koolidel häid eeskujusid või jõuti sobiva lahenduseni ise?
  • Kuidas koolid koostöötegevusi kavandasid - kuidas leiti partner, kuidas jagati planeerides töökoormust? Milliseid muudatusi elas esialgne idee läbi enne, kui jõuti valmis taotluseni?
  • Millised tegevused on koolidel kavas? Kavandatavate tegevuste koostöövormide tutvustus.

 

Konkurss lõpetati webinaril 23.09.15. Toimus tagasisidestamine ning tehti kokkuvõtted konkursist ning parimatest praktikatest. Arutelus keskenduti sellele, milliseid muutusi õppimises ja õpetamises on koostööprojektis osalemine koolis kaasa toonud.

Webinari sai jälgida otseülekandes ning see on järelevaadatav järgmistel linkidelt:

http://www.uttv.ee/naita?id=22703 (I osa)

http://www.uttv.ee/naita?id=22704 (II osa)

Materjalid ja ettekanded: 

- Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
- Nõo ja Paikuse Põhikool 
- Sütevaka Humanitaargümnaasium
- Salme ja Vastse-Kuuste Põhikool
- Arte Gümnaasium
- Innove

Konkursi elluviimist ja webinari läbiviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.