Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Programmi tegevused / Kutse- ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine ja tugitegevused / Konkursid

Programmi raames toimunud konkursid

Konkursside läbiviimiseks on koostatud juhend võrgustike arendamise konkursile pakkumuse koostamiseks; pakkumuse vorm võrgustike arendamise konkursile; taotluste eneseanalüüsi kriteeriumid.

Taotluste eneseanalüüsi kriteeriumite koostamisel lähtuti võrgustiku arengu toetamisest ja võrgustike jätkusuutlikkuse tagamisest peale välistoetuse (programmi vahendite) lõppu ning võrgustiku liikmete arengu toetamisest ja õppekava rakendumise toetamisest: õppeprotsessi kaasajastamisest, õpilase arengut toetavate õppemeetodite levimisest ning rakendumisest.

Toimunud konkursside kaudu on esitanud pakkumusi mittetulundusühingud, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, mitteformaalsed ühendused (maakondlikud ainesektsioonid), kelle tegevuskavas/põhikirjas/arengukavas oli tegevusena märgitud õpetajate koostöö ja professionaalse arengu toetamine. Toetatud kogukondade hulgas on nii ainepõhiseid kui ka aineteüleseid kogukondi, enamik neist on siiski ainepõhised. Programm ei ole selles osas piire seadnud eeldades, et koostöö aluseks on nö alt tulev initsiatiiv, võrgustiku koostöö põhimõtted on jäetud iga võrgustiku enda otsustada. Kogemuse põhjal võib öelda, et õpetajad eelistavad ainepõhiseid koostöövõrgustikke. Sellest leiavad nad enam praktilist kasu: neile suunatud teave on koondunud kindlasse kohta.

  • Toimunud on 7 konkurssi, lisainfo siit