Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Programmi tegevused / Üldhariduskoolide koolimeeskondade koolitus hariduslike erivajadustega laste toetamiseks koolis

Üldhariduskoolide koolimeeskondade koolitus hariduslike erivajadustega laste toetamiseks koolis

Sihtasutus Innove kutsub üldhariduskoolide meeskondi osalema koolituse konkursil.

Konkursi eesmärk on ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014" raames tõsta tugispetsialistide, õpetajate ja HEV-koordinaatorite praktilisi teadmisi laste probleemide märkamiseks, nende ennetamiseks, HEV last toetava võrgustiku loomiseks ja õppetöö korraldamiseks.

Konkursi raames leitakse 16 kooli ja komplekteeritakse 16 õppeasutuses kolmeliikmelised meeskonnad (1 õpetaja, kooli HEV koordinaator ja kooli juhtkonna esindaja).

Koolituse lõpetanud õppija

 • omab teavet erinevate võimaluste kohta koolisisese last toetava võrgustiku moodustamiseks ja oskab analüüsida oma koolis toimiva võrgustiku tugevusi ning vajakajäämisi ning parandada selle tööd;
 • omab ülevaadet toimivatest koolivälistest HEV õpilasi toetavatest võrgustikest, teab nende rolli ja omab valmidust koostööks nendega;
 • oskab märgata riskilapsi ning leida probleemidele lahendused;
 • oskab nõustada koolijuhti, lapsevanemat ja õpetajat HEV õpilaste probleemide korral;
 • suudab rakendada meetmeid HEV probleemide ennetamiseks üldhariduskoolis;
 • omab ülevaadet paindliku hariduse omandamise võimalustest ja oskab teha ettepanekuid väljalangemisohus õpilaste õppekorralduseks;
 • oskab läbi viia motiveerivat hindamist.

Õppetöö maht ja aeg

Koolituse maht on 105 tundi, sh auditoorset õpet 72 akadeemilist tundi ja iseseisvat tööd 33 akadeemilist tundi. Koolitus kestab jaanuarist maini 2013:

 • 28.–29. jaanuar 2013 (Tartu) „Koolisisese ja koolivälise koostöö võrgustikud õpilase toetamiseks";
 • 21.–22. veebruar 2013 (Pärnu) „Efektiivsed ennetus- ja sekkumismeetmed riskirühma lastele koolist väljalangevuse vähendamiseks";
 • 11.–12. märts 2013 (Tallinn) „Käitumisprobleemide ja käitumishäiretega lapsed, probleemide tekkepõhjused, laste toetamise võimalused";
 • 15.–17. aprill 2013 (Tartu) „Sekkumisvõimalused koolis ja klassis riskilaste toetamiseks, õpetaja suhtumise, hoiakute, eelarvamuste muutmine";
  I rühm 15.–16. aprill 2013
  II rühm 16.–17. aprill 2013
 • 15. mai 2013 „HEV-laste toetamiseks loodud võrgustik ja tugimeetmed koolis".
 • Tagasivaatav seminar novembris 2013 Tartus.

Nõuded lõpetamiseks

Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 80% auditoorses õppetöös ja iseseisvate tööde 100% täitmine, sh enesehindamise sooritamine.
Koolituse läbinud osalejad saavad tunnistuse, kuhu on märgitud õppemoodulid, õppemoodulite mahud ja koolitust läbi viinud koolitajate nimed.
Kandideerimine
Kandideerimiseks tuleb täita taotlus ja kirjeldada (kuni 2 A4 lehekülge), kuidas on korraldatud erivajadustega laste toetamine koolis või kuidas planeeritakse seda teha.
Osaleda soovivas koolis õpib vähemalt 100 õpilast ja koolis on olemas HEV-koordinaator.

Pilootkoolide valimine

Koolimeeskondi osaleb igast maakonnast ja Tallinnast mitte rohkem kui üks.
Kui mõnest piirkonnast avaldusi ei laeku, tehakse vastava haridusameti kaudu piirkonna ühele koolile ettepanek osalemiseks.

Lisainformatsioon

Töökeeleks on eesti keel.
Koolitus on osalejatele tasuta.

Konkursi tulemused teatatakse kõigile hiljemalt 12. detsembriks 2012.a e-posti teel.

Taotluse vorm