Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 13 / Aineõpetajate koostöös valmivad finantstöölehed

Aineõpetajate koostöös valmivad finantstöölehed

Elbe Metsatalu, EMÕSi esimees; Kaire Jõe, majandusõpetaja, EMÕSi liige

Juuni lõpus studeerisid majandushuvilised õpilased ja nende õpetajad suvekoolis „Ise otsustan, ise vastutan" Pärnumaal Jõulumäel.

Praktilised võimalused ettevõtlikkuse kujundamiseks

Suvekooli eesmärk oli majandusõpetajate ja teiste aineõpetajate koostöö ja parimate praktikate jagamise kaudu tutvustada innovaatilisi ja tulemuslikke õpetamismeetodeid ja luua uusi ettevõtlikkust toetavaid õppe-  ja juhendmaterjale teiste ainete pedagoogidele. Suvekool täitis selle eesmärgi ja koostegevused jätkuvad Koolielu portaali ettevõtlusõppe finantstöölehtede koostajate kogukondades. 

Kokku olid suvekoolis esindatud üheteistkümne aine õpetajad majanduse, ühiskonnaõpetuse, geograafia, informaatika  ja matemaatikaõpetajatest kuni algklasside, inglise keele, bioloogia, keemia, käsitöö ja eesti keele õpetajateni. Kõik osalesid töötubades ja tõid välja praktilisi võimalusi ettevõtlikkuse ja finantskirjaoskuse kujundamiseks erinevates kooliastmetes ja kutsehariduses. Aineõpetajate koostöö toetab riiklikus õppekavas kehtestatud ettevõtlikkuspädevuse kujundamist õpilastes kogu kooliaja jooksul. Uusi, esmakordselt suvekoolis osalenud õpetajaid oli ka 11, kes kõik olid rahul ja üllatunud suvekooli tihedast tegevuskavast ja sünergiast, mis tekkis õpetajate vahel.

Töö jätkub Koolielu portaali kogukondades

Suvekoolis moodustati erinevate ainete õpetajatest finantstöölehtede koostajate töörühm, kes järgneva poolaasta jooksul teevad tunnikavad finantsteadmiste õpetamiseks oma õppeaines. Õppematerjalid on kõigile osapooltele kättesaadavad elektrooniliselt Koolielu portaali ettevõtlusõppe ja finantskirjaoskuse töölehtede koostajate kogukondades.

Analüüsides töötubades uue riikliku õppekava ainekavasid ettevõtlikkuse ja finantspädevuse seisukohast, selgus, et RÕK ei paku otseselt võimalusi aineüleste pädevuste arendamiseks, kuid koostöös on võimalik leida sõlmpunkte ja lõiminguvõimalusi ainete vahel. Kõige rohkem kasutamata võimalusi on suure tundidemahuga õppeainetes - emakeeles, matemaatikas ja võõrkeeltes. Finantskirjaoskuse arendamiseks eriti matemaatikas, ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks kõigis õppeainetes.

Edasine koostöö hakkab majandusõpetajate seltsi ja teiste aineühenduste õpetajate vahel toimima läbi Koolielu kogukondade. Kõik suvekoolis osalenud registreerusid Koolielu portaali ja ettevõtlusõppe kogukonna kasutajateks, sest selgus, et osa õpetajaid on ainult passiivsed Koolielu kasutajad, mitte selle liikmed. Koolielu kogukond on hea ainealase ja ka aineteüleste parimate praktikate jagamise koht, võimaldades õpetajatel kiirelt leida ja rakendada teiste kogemust ja uusi huvitavaid materjale.

Finantskirjaoskust arendavate töölehtede koostajatele korraldatakse koolituspäev oktoobris ning detsembri lõpus toimuval konverentsil töölehti esitletakse.

Peamiseks probleemiks on koostööprojektidele rahastuse leidmine, sest aineühenduste liikmemaksudest või osalustasudest sageli ei piisa, eriti rahvusvahelise kogemuse saamiseks. Järjest rohkem õpetajaid soovib kuuluda mõnda õpetajate ühendusse, selle tõestuseks on ka majandusõpetajate seltsi liikmeskonna pidev kasv.

Suvekooli lustakam pool

Kui nüüd jäi lugejal tunne, et mingid veidrikud olid koos, kes kuivalt oma rida ajasid, siis on nad petta saanud. Tasakaaluks pingsale vaimutööle oli ohtralt meelelahutust, sporti, liikumist, loovust. Orienteerumisest-metsajooksust kuni tippsündmuseni Eesti film 100 (isetegevuskonkurss) oli tegemist, nuputamist, lõbutsemist ja puhkust küllaga. Kuna suvekoolis olid ka õpilased, siis nägin nemadki oma õpetajaid täiesti teises rollis. Oli äratundmist ja üllatust, sõbralikku põrkamist ja lõbusat leppimist. Igatahes kõike, mida ühelt korralikult suvekoolilt tahta. Kui jäi väikseimgi kahtlus, siis kinnitust leiad www.ja.ee

Vaata ikka pilte ka!